POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
Harcerze ze światełkiem betlejemskim
u Starosty Wałeckiego


Dnia 22 grudnia 2011 r. harcerze z Powiatowego Związku Drużyn ZHP w Wałczu odwiedziły Starostę Wałeckiego ze światełkiem betlejemskim.
Dzieci zaśpiewały kolędę i złożyły dla Starosty Wałeckiego i Sekretarza Powiatu oraz pracowników starostwa życzenia świąteczne.     
Spotkania wigilijne

Dnia 16 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.

Z udziałem Pawła Suskiego posła na Sejm RP i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 17 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Oddziału Terenowego Polskiego Związku Głuchych Wałczu.

Dnia 19 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 1 Regionalną Bazę Logistyczną na terenie COS OPO Bukowina w Wałczu.

Dnia 20 grudnia 2011 r. Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z żołnierzami Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód.

Dnia 20 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wzięli udział w wigilii sportowej zorganizowanej przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w internacie przy ul. Chłodnej w Wałczu.

Dnia 21 grudnia 2011 r. z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu odbyło się spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

21 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w wigilii z żołnierzami 100 batalionu łączności w Wałczu.

Dnia 22 grudnia 2011 r. z udziałem władz samorządowych powiatu w hotelu Biały Domek w Wałczu odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu.

22 grudnia 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki wziął udział w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

22 grudnia 2011 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie zorganizowali tradycyjne jasełka bożonarodzeniowe. Na uroczystości władze powiatu reprezentował Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

23 grudnia 2011 r. spotkanie świąteczne zorganizowali pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, w którym uczestniczył Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.     
NOWE KOMPETENCJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

Z udziałem Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu dnia 16 grudnia 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące trwającą 18 miesięcy realizację projektu "NOWE KOMPETENCJE - NOWE MOŻLIWOŚCI" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami spotkania byli Beneficjenci Ostateczni projektu, Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu zaangażowani w realizację projektu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt uwzględnił aktualną sytuację na rynku pracy i miał na celu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych jego uczestników poprzez następujące działania:
 • udział wszystkich beneficjentów w grupowym "Szkoleniu psychologicznym" oraz indywidualnych konsultacjach z psychologiem,
 • udział wszystkich beneficjentów w "Szkoleniu z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy", w czasie którego nabyli umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz zapoznali się z możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
 • szkolenia zawodowe, w czasie których 35 beneficjentów uzyskało nowe lub podwyższyło posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • staże zawodowe, w trakcie których 21 beneficjentów nabyło praktyczne umiejętności zawodowe umożliwiające im powrót do zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
 • usługi poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia lub stażu dla 28 osób,
 • stypendia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach i stażach dla 41 osób.
Efektem realizacji projektu jest podjęcie pracy przez 19 beneficjentów projektu.


     
IV Zachodniopomorskie Forum Turystyki

Dnia 15 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu wzięli udział w IV Zachodniopomorskim Forum Turystyki z udziałem członków Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. zachodniopomorskiego, które odbyło się Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podczas Forum podjęto próbę omówienia strategii działania i wypracowania zasad funkcjonowania w ramach wojewódzkiej sieci współpracy na rzecz rozwoju i promocji turystyki (współpraca trójsektorowa JST-przedsiębiorcy-NGO).


     
Powiatowa Konferencja Oświatowa
Powiat Wałecki


14 grudnia 2011r w sali audiowizualnej ZS 4 RCKU w Wałczu odbyła się III Powiatowa Konferencja Oświatowa, organizowana przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Wałczu.

Celem organizacji konferencji było przedstawienie projektu systemowego: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli". Beneficjentem projektu jest Powiat Wałecki, placówką realizującą - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu. Podczas konferencji omówiono i zaprezentowano sam projekt - polega on na kompleksowym wsparciu szkół oraz doskonaleniu nauczycieli w powiecie. Instytucją pośredniczącą I stopnia w projekcie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wartość projektu - 1,5 mln.
Podpisano także listy intencyjne o współpracy i wsparciu projektu przez Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Burmistrzów Miast i Gmin powiatu wałeckiego i Wójta Gminy Wiejskiej Wałcz.
Drugim tematem spotkania była prezentacja zasad i kryteriów orzecznictwa prowadzonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałczu, w tym głównie wydawania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych powiatu wałeckiego, starosta wałecki - Bogdan Wankiewicz, Zdzisław Kmieć - Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Jolanta Wegner - zastępca Burmistrza Wałcza, Józef Kropielnicki - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa w Wałczu oraz przedstawiciele pozostałych gmin powiatu.


     
Spotkanie opłatkowe

Dnia 12 grudnia 2011 r. z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu.


     
Zachodniopomorskie Magnolie

Dnia 12 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu wzięli udział uroczystej gali "Zachodniopomorskie Magnolie Europejskiego Funduszu Społecznego", która została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Podczas uroczystej gali "Zachodniopomorskie Magnolie EFS" uhonorowano wałecki Powiatowy Urząd Pracy, który otrzymał laur w kategorii "Projektodawca PO KL".
Uroczysta Gala była podsumowaniem wysiłków wszystkich instytucji w województwie zachodniopomorskim, zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Tego typu wyróżnienia zostały wręczone po raz pierwszy.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu był nominowany w kategorii najlepszy projektodawca POKL i w tej kategorii zwyciężył. Był jedynym nominowanym Powiatowym Urzędem Pracy. Wyróżnienie otrzymał za realizację projektów "Równe szanse na rynku pracy" oraz "Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie". Dzięki działalności Wałeckiego PUP od 2008 roku własną firmę założyło lub podjęło pracę blisko 700 osób. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest pomysł na projekt, dobra organizacja i realizowanie go zgodnie z harmonogramem i założeniami - jak podkreślono podczas gali. Dyrektor Wanda Grochowska - Skonieczna odbierając statuetkę powiedziała ze wzruszeniem: "To ogromna satysfakcja być już nominowanym do "Zachodniopomorskich Magnolii EFS", a co dopiero otrzymać i to pierwszą Magnolię! Bardzo dziękuję, to ogromne wyróżnienie". O wielkiej aktywności świadczą również tegoroczne starania wałeckiego PUP, w aplikowaniu o fundusze PO KL.
Województwo Zachodniopomorskie nieprzerwanie od kilku lat znajduje się w czołówce regionów najlepiej i najefektywniej absorbujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas gali Zachodniopomorskie Magnolie EFS uhonorowano także wyróżniające się instytucje i projekty w kolejnych sześciu kategoriach: profesjonalista POKL, ambasador niepełnosprawnych, inwestycje w kadry, mały grant, najlepszy projekt innowacyjny oraz najlepszy projekt partnerski.


     
Podpisanie umowy z PFRON

Dnia 2 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta podpisali w Szczecinie umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w oddziale ortopedycznym i neurologicznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu oraz "Budowę windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Polikliniki.

Ponadto Powiat Wałecki podpisał umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem PFRON na dofinansowanie zakupu 19 osobowego samochodu na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych.


     
Konferencja w Szczecinie

Dnia 2 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w konferencji "Jak skutecznie zarządzać finansami jednostek samorządu terytorialnego", która odbyła się w Szczecinie.

Podczas konferencji poruszane były m.in. tematy:
 • Polska gospodarka w warunkach globalnego kryzysu
 • Wyzwania i ryzyka stojące przed finansami samorządowymi
 • Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu samorządów
 • Jak wykorzystanie Systemu Raportowania Zarządczego może zwiększyć skuteczność zarządzania JST


     
Powiat Wałecki
"Rok Szkoły z Pasją"

Dnia 30 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym spotkaniu pt. "Moja szkoła w środowisku lokalnym - wymiana dobrych praktyk" zorganizowanym w ramach "Roku Szkoły z Pasją" w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.


W uroczystości udział wzięli: II Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty - Krzysztof Rembowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Józef Kropielnicki, dyrektor Delegatury w Wałczu Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Jolanta Będlin, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą, dyrektorzy i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego oraz uczniowie wraz z nauczycielami.

Dla przedstawicieli środowiska lokalnego dokonano: prezentacji szerokiej współpracy Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, wymiany doświadczeń - dobrych praktyk oraz promowania możliwości rozwijania pasji niezależnie od wieku. W trakcie spotkania wykorzystano prezentacje multimedialne dotyczące współpracy ze środowisku lokalnym: "Wolontariat - barwne wyzwanie", "Pasja a rozwój ucznia", "W obronie praw Człowieka", "Promowanie zdrowego stylu życia", "Uczymy się i nauczamy z pasją". Obchody Roku Szkoły z Pasją pod hasłem "Moja szkoła w środowisku lokalnym - wymiana dobrych praktyk" uświetnił występ zespołu: wokalnego (uczennica: Karolina Urbaniak, Agnieszka Kosiba, Paulina Rybicka, Marta Pikuła), muzycznego (uczeń: Paweł Aftyka - perkusja, Marcin Cybulski - instrumenty klawiszowe, Łukasz Dyszkant - gitara) i tanecznego. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z wystawą fotografii Posła na Sejm RP - Pana Pawła Suskiego, który do dnia dzisiejszego realizuje swoje pasje.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Sympozjum chemiczne

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 30 listopada 2011r. odbyło się w Gimnazjum w Chwiramie Wojewódzkie Sympozjum Chemiczne pod hasłem "Chemia bliżej życia".

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: II Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Krzysztof Rembowski, Wójt Gminy Wałcz Piotr Świderski oraz przedstawiciele sponsorów Sympozjum.
Obecni na sympozjum mogli wysłuchać m.in. wykładu dr hab. inż. Jacka Soroki, profesora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Szczecinie na temat "Marii Skłodowskiej Curie i jej wkładu w chemię, fizykę, energetykę i lecznictwo".
Uczniowie Gimnazjum przedstawili działalność istniejącego w ich szkole Koła chemicznego "Wulkan". Ponadto można było zobaczyć wiele pokazów i eksperymentów chemicznych w wykonaniu zaproszonych na Sympozjum kółek chemiczno - fizycznych ze szkół ze: Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, Złocieńca, Drawska Pomorskiego, Człopy i Wałcza.


     
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dnia 28 listopada 2011 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w Starostwie Powiatowym w Wałczu obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas posiedzenia Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Członkowie PZZK wysłuchali informacji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 10 miesięcy 2011 r. Informację przedstawił nadkom. Jacek Cegieła. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. Dariusz Lubianiec przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie Wałeckim za 10 miesięcy 2011 r.
W trakcie posiedzenia oceniono stan gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa z terenu powiatu wałeckiego do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi. Wszystkie gminy z terenu powiatu wałeckiego przedstawiły meldunki gotowości do likwidacji skutków ewentualnych zagrożeń warunkami zimowymi.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie oceniły stan gotowości poszczególnych ogniw do usuwania ewentualnych zagrożeń wynikających z warunków zimowych.


     
Wernisaż wystawy Barbary Klimaszewskiej

Dnia 27 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył na wernisażu wystawy "Moje Klimaty" wałeckiej artystki Barbary Klimaszewskiej, który odbył się w Sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury.

Barbara Klimaszewska urodziła się w Wałczu, tutaj mieszka i tworzy. Z wykształcenia jest nauczycielem muzyki. Przygoda z malarstwem sztalugowym na dobre zaczęła się w 2000 roku. Pani Barbara maluje obecnie różnymi technikami: farby olejne, akrylowe, pastelowe i akwarele. Ulubioną jej techniką jest sgraffito. Najbliższa jej sercu tematyka to portrety, głównie w stylu retro. W roku 2008 za swoją twórczość portretową obrazy pt. "Karol i Katarzyna" oraz "Pradziadek Julian" otrzymała pierwszą nagrodę na konkursie powiatowym oraz wojewódzkim przeglądzie plastyków nieprofesjonalnych. W 2009 roku ponownie została laureatką w konkursach powiatowym i wojewódzkim. W 2011 r. Barbara Klimaszewska otrzymała pierwszą nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Prac Plastyków Nieprofesjonalnych.


     
15-lecie Kupców Ziemi Wałeckiej

Dnia 26 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli VII Biesiadzie Kupieckiej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej, która odbyła się w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


     
Konwent Starostów Powiatów WZ w Wałczu
Powiat Wałecki


Dnia 25 listopada 2011 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbył się Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Konwent otworzył gospodarz Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który oficjalnie przywitał przybyłych gości, wśród których znajdowali się głównie starostowie naszego województwa na czele z Krzysztofem Lisem Przewodniczącym Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Poza Starostą Wałeckim powiat reprezentowali także Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu oraz Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Tematem przewodnim były aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy na rok 2012. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie reprezentowała Renata Błasiak - Grudzień. Podczas konwentu poruszane zostały również inne tematy dotyczące samorządów Województwa Zachodniopomorskiego, w tym m. in. Kwestia poparcia szpitala SPZOZ w Gryficach w zakresie wpisania Centrum Urazów Wielonarządowych do Planu Działania Ratownictwa Medycznego dla naszego województwa oraz informacja o stanie ewidencji gruntów w woj. Zachodniopomorskim. Kolejnym tematem dyskusji było przystąpienie do realizacji projektu drogowego i ewidencji gruntów. Zaprezentowane zostały nowatorskie rozwiązania budowy dróg, oparte na nawierzchniach betonowych. Program ten ma być innowacją w temacie budowy i renowacji dróg, na wzór nawierzchni niemieckich, ma być trwalszy, wytrzymalszy i co najważniejsze ma być tańszy zarówno w realizacji jak i eksploatacji. Poruszona została także sprawa pomocy dla powiatów przy konstruowaniu Powiatowego Programu Bezpieczeństwa, w kwestii którego przeprowadzone będą merytoryczne szkolenia dla wytypowanych jednostek czy też osób.
Odnośnie bardzo ważnej dal wszystkich mieszkańców, nie tylko Powiatu Wałeckiego, sprawy bezrobocia przedstawiony został przede wszystkim nowy algorytm podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów Województwa Zachodniopomorskiego, jego wytyczne oraz kryteria.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W konwencie udział wzięli starostowie i wicestarostowie powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, koszalińskiego, świdwińskiego, szczecineckiego i wałeckiego.
Gośćmi konwentu byli również: dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Dyrektor SP ZOZ w Gryficach, Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii w Szczecinie, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezji i Kartografii w Lublinie, Przewodniczący Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektor "Cemex Polska", Dyrektor Handlowy "ARPOL" i Przedstawiciel Zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W programie Konwentu omawiano:
 • zajęcie stanowiska w sprawie projektu nowego algorytmu podziału środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy na rok 2012;
 • wyrażenie opinii w sprawie poparcia wniosku szpitala SP ZOZ w Gryficach w zakresie wpisania Centrum Urazów Wielonarządowych do Planu Działania Ratownictwa Medycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego;
 • informacja o stanie ewidencji gruntów w województwie zachodniopomorskim;
 • działania Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu drogowego i ewidencji gruntów;
 • prezentacja nowatorskich rozwiązań budowy dróg - nawierzchnie betonowe;
 • prezentacja wyników badań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


     
Powiat Wałecki
Spotkanie z dyrektorem biura
EUROPREGIONU POMERANIA


Dnia 23 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Piotr Marszałek dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Waldemar Rogulski spotkali się z Zespole Szkół nr 1 w Wałczu z Pawłem Bartnikiem
Powiat Wałecki
dyrektorem biura Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU POMERANIA.


Spotkanie dotyczyło współpracy samorządu powiatowego i jego jednostek ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich EUROREGIONU POMERANIA.
Na spotkaniu omawiano obecne problemy finansowania zadań, które są w gestii samorządu terytorialnego, a dotyczą m.in. organizacji szkoleń i konferencji oraz tezy na pozyskanie środków w nowej perspektywie 2014-2020, do której powiat musi się przygotować. Przy okazji spotkania Paweł Bartnik zwiedził budynek szkoły oraz aulę ZS nr1.


     
Goście z Federacji Rosyjskiej w powiecie
Powiat Wałecki


W dniu 23 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego oraz Tomasza Pachciarza Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z gośćmi z Federacji Rosyjskiej prof. Cherepanovem oraz prof. Lysenko przebywającymi na terenie powiatu w ramach szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski ("Vocational Training i Rural Development and Ecology" - projekt Tempus). W trakcie spotkania omówiono walory przyrodnicze powiatu wałeckiego wraz z problemami z zakresu ochrony środowiska. W dalszej części spotkania korzystając z uprzejmości Tomasza Partyki Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz oraz Magdy Marchiwak zaprezentowano Gościom Ośrodek Edukacji Przyrodniczo- Leśniej "Morzycówka" wraz z przybliżeniem idei jego funkcjonowania. Ostatnim etapem pobytu Gości był wyjazd terenowy w miejsce bytowania wolnościowego stada żubrów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Mistrzowie karate w starostwie
Powiat Wałecki


W piątek 18 listopada 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta oraz Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych gościli w towarzystwie Sensei Zbigniewa Ruty (5 Dan) Doradcę Technicznego W.S.I. Poland Sensei Dario Marchini (7 Dan) oraz jego żonę Sensei Cristinę Restelli (6 Dan).

Po przywitaniu ze strony gospodarzy przedstawiono osiągnięcia sportowe i dorobek szkoleniowy gości oraz omówiono ich wkład w rozwój wałeckiego ośrodka karate. Goście w rewanżu niezwykle ciepło wypowiedzieli się o poziomie zaawansowania wałeckich karateków, ale także o zmianach jakie widzą w Polsce i w samym Wałczu. Zwrócili uwagę zarówno na spore inwestycje, budowę dróg, wymianę elewacji wielu budynków a także zmiany mentalne jakie ich zdaniem nastąpiły wśród Polaków, którzy stali się bardziej otwarci. Jak ocenili, najważniejszym elementem jaki zauważają w Polsce to dynamizm podejmowanych działań i konsekwencja w dążeniu do celów. Te cechy zapewniają nam przewagę wśród innych narodów i ich zdaniem są przyczyną sukcesów gospodarczych naszego kraju jak również sukcesów w karate KKT Wałcz. Włoscy mistrzowie zwrócili także uwagę na pożytki jakie płyną z uprawiania karate i scharakteryzowali pozytywne efekty jakie może dać wprowadzenie karate do programu edukacji szkolnej. Jednocześnie z władzami powiatu wymieniono się poglądami na temat współczesnych problemów z jakimi borykają się rządy w Polsce i we Włoszech. Godzinne spotkanie zakończyło się wymianą upominków o charakterze promocyjnym. Tegoroczna wizyta jest była siódmą wizytą włoskich szkoleniowców, którzy w światowym i europejskim karate należą do niekwestionowanych autorytetów w karate a szczególnie w kata indywidualnym i kata drużynowym.
Powiat Wałecki


     
Elitarna Liga Bokserska w Wałczu

19 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w otwarciu meczu bokserskiego o Mistrzostwo Polski pomiędzy drużynami PKS Wałcz i HETMAN Białystok, który odbył się w hali Gimnazjum nr 2 przy ul. Konopnickiej w Wałczu.

W ramach Elitarnej Ligi Bokserskiej w ostatniej kolejce w Wałczu, która miała wskazać drużynowego wicemistrza Polski na rok 2011 padł remis i ostatecznie drugą pozycję zajęli białostoczanie.


     
Otwarcie jednostki handlowej w Wałczu

Dnia 18 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystym otwarciu jednostki handlowej, nowotworzonej w ramach Powszechnej Spółdzielni Spożywców (PSS) "Społem" w sieci GAMA przy ul. Kościuszki 16a w Wałczu.


     
Tworzenie marki turystycznej
Powiat Wałecki


17 listopada 2011 r. z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu i Romana Wiśniewskiego Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu na Zamku w Tucznie odbyło się kolejne spotkanie dla samorządowców i pracowników działów promocji, którego tematem było kreowanie marki regionu.

Celem spotkania była także dyskusja nad projektem "Kasztelania Tuczno", którego pomysłodawcą jest spółka gospodarująca obecnie zabytkowym obiektem w Tucznie - Imperio Polska sp. z o.o. z Sopotu.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele samorządów gminnych, jednostek powiatowych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu oraz przedsiębiorcy.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Prof. dr hab. Andrzeja Szromnika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nt. "Marketing terytorialny, jako rynkowa koncepcja zarządzania jednostkami terytorialnymi. Marek Dymsza, MP Polskie Klastry Sp. z o.o. przedstawił "Koncepcję kreowania marki regionu w kontekście rozwoju turystyki, a specjalny gość z Niemiec Silvio Moritz (UCKERMARK), przedstawił "Rozwój marki regionalnej na przykładzie UCKERMAR". Idea projektu Kasztelania Tuczno, przewiduje wykorzystanie walorów turystycznych regionu (głównie powiatu wałeckiego) w połączeniu uwarunkowaniami historycznymi, w oparciu o jeden z najpiękniejszych zabytków jakim jest zamek Wedlów - Tuczyńskich. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat projektu "Kasztelania Tuczno", a także wszystkich uwarunkowań mogących wpływać na budowanie marki regionu. Ustalono, że na kolejnym spotkaniu powstanie zespół roboczy zajmujący się tworzeniem marki turystycznej, w skład którego wejdą przedstawiciele samorządów, nauki i przedsiębiorców z branży turystycznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Dnia 17 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w XVIII posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego, które odbyło się w Koszalinie.

Podczas posiedzenia zaprezentowano m.in. stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz wstępne założenia dla polityki spójności 2014-2020.


     
Wyróżnienie dla rolników z powiatu
Powiat Wałecki


16 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki spotkał się z Andrzejem Przyweckim właścicielem gospodarstwa ekologicznego w Ostrowcu k/ Wałcza.

Państwo Barbara i Andrzej Przyweccy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 15,59 ha, w którym realizują program rolnośrodowiskowy w ramach pakietów dotyczących rolnictwa ekologicznego i ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk. Realizowany przez rolnika projekt pozwala m.in. chronić występujące na podmokłych łąkach stanowiska dzikiej orchidei oraz lęgowiska ptaków, takich jak kszyk i derkacz.
We wrześniu 2011 r. ukazał się Katalog Dobrych Praktyk beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, w którym wyróżniono dwóch rolników z Powiatu Wałeckiego, w tym gospodarstwo z hodowlą krów rasy
Powiat Wałecki
Jersey Państwa Barbary i Andrzeja Przyweckich oraz gospodarstwo agroturystyczne ze stadniną koni Zofii i Andrzeja Gos z Tuczna.
Organizatorem konkursu, który miał na celu wyłonienie gospodarstw najskuteczniej wykorzystujących środki unijne w Polsce, w swojej kategorii (znajdujących się w katalogu) była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Poszczególnych kandydatów, w tym z powiatu wałeckiego wyłaniały ośrodki powiatowe i regionalne AR i MR.
Ponadto gospodarstwo rolne Państwa Barbary i Andrzeja Przyweckich otrzymało w 2011 r. wyróżnienie za udział w Ogólnopolskim Konkursie na "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne" w kategorii: "Ekologia-Środowisko".


     
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Powiat Wałecki


11 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Jan Krawczuk Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, której przewodniczył ks. Prałat dr Antoni Badura. We Mszy św. uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienia wygłosili Paweł Suski, Jan Krawczuk i Bogdan Wankiewicz.
Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wałeckiego Centrum Kultury odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Podobnie jak w poprzednim roku dla uczczenia Święta Niepodległości Starostwo Powiatowe w Wałczu zorganizowało koncert w Wałeckim Centrum Kultury, który wyreżyserował Tomasz Gęsikowski, a poprowadził go aktor Tomasz Bednarek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W koncercie przy akompaniamencie harfy i fortepianu można było usłyszeć pieśni patriotyczne oraz znane przeboje z lat dwudziestych. Ciekawym urozmaiceniem był pokaz mody z lat 20 i 30, przedstawiony przez Grupę Rekonstrukcyjną z Warszawy. Wspaniały występ zaprezentowała wałecka młodzież, którą przygotowali Państwo Marek i Jolanta Giłka. Przy wykonaniu większości utworów akompaniował Marek Giłka. Sala widowiskowa i balkon były pełne. Występy artystów przyjęto bardzo ciepło, a koncert zakończył się aplauzem.

     
Konsultacje społeczne

9 listopada 2011 r. z udziałem Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyły się konsultacje społeczne "Wieloletniego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli mi.in.: Dorota Rybarska Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, kierownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie oraz pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej UM WZ.


     
Uroczystość w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu

Dnia 30 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystości odsłonięcia, po renowacji Ołtarza Głównego w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu.

Odsłonięcia Ołtarza dokonano na Mszy św. o godz. 13.00, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Andrzej Włodarczyk - poprzedni proboszcz i inicjator projektu. Obraz św. Antoniego z głównego ołtarza, ubogacony o boczne skrzydła ze scenami z życia Świętego powrócił na swoje miejsce po renowacji.


     
Rozdanie dyplomów magisterskich

29 października 2011 r. Starosta Wałecki uczestniczył w Uroczystości Wręczenia Dyplomów absolwentom zaocznych studiów magisterskich Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w Wałczu, która odbyła się w Wałeckim Centrum Kultury.


     
IX sesja Rady Powiatu

W dniu 30 września 2011 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie odznaczenia Gwiazdy Iraku żołnierzom którzy uczestniczyli w misjach zagranicznych oraz mianowanie na wyższy stopień wojskowy kombatanta.
Decyzję Prezydenta RP w tej sprawie odczytał zaproszony na sesję przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Szczecinka mjr Bogusław Pieńkowski.
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczyli Komendant 1RBLog w Wałczu płk Adam Polowy oraz starosta dr Bogdan Wankiewicz, a otrzymali je:
ppłk rez. Piotr Woźny (V zmiana),
st. chor. sztab. rez. Grzegorz Kochanowicz (II i V zmiany),
mł. chor. sztab. Andrzej Wendlandt (II zmiana);
chor. sztab. Mirosław Chamielec (I zmiana);
st. chor. rez. Adam Kaziukajtis (II zmiana),
st. sierż. Rafał Kachelski (I zmiana)
st. sierż. sztab. Jerzy Madej (IV zmiana).
Mjr Pieńkowski odczytał także decyzję Ministra Obrony Narodowej o awansie oficera rezerwy - ppor. Czesław Bocian mianowany został porucznikiem. 94 letniemu weteranowi decyzję wręczyli płk Adam Polowy i Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2011 r.
 • zmieniającej uchwałę Nr III/19/2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2024.
 • "Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
 • zmieniającej uchwałę Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
 • zmieniającej uchwałę Nr III/ 26 /2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu.
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Rada przyjęła informacje na temat:
 • bieżącej sytuacji służby zdrowia w Powiecie Wałeckim.
 • działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu.
 • naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.
 • aktualnego stanu zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazkalnych podległych powiatowi.
 • stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 • prac remontowo-modernizacyjnych przeprowadzonych w szkołach podległych powiatowi w roku 2011.


     
Powiat Wałecki
Najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Gospodarstwo rolne Państwa Barbary i Andrzeja Przyweckich z Ostrowca gm. Wałcz uzyskało I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne" w kategorii: "Ekologia-Środowisko".

Starosta Wałecki przekazał dla laureatów gratulacje oraz podziękował za kształtowanie w powiecie wałeckim proekologicznych postaw i więzi łączących Człowieka z Naturą.


     
Święto Wojsk Łączności i Informatyki

Dnia 28 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki, który odbył się na terenie koszar 100 batalionu łączności w Wałczu.

Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu podkreślił, że wieloletnie kultywowanie na Ziemi Wałeckiej zaszczytnych tradycji Wojsk Łączności zjednały wałeckim łącznościowcom uznanie i szacunek mieszkańców powiatu.
Po uroczystościach odbyło się spotkanie zaproszonych gości z Dowództwem Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód i podległych Jednostek Wojskowych w Sali Tradycji na terenie Jednostki.


     
Akcja Znicz 2011 w Gminie Człopa

Dnia 27 października 2011 r. Starosta Wałecki otrzymał od Burmistrza Człopy podziękowanie za pomoc w przeprowadzeniu Akcji "ZNICZ 2011", która pod hasłem: "Nie bądź ofiarą - Włącz myślenie!" organizowana jest na drogach Miasta i Gminy Człopa.


     
15 lat Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta

Dnia 26 października 2011 r. Starosta Wałecki uczestniczył w prelekcji z pokazem multimedialnym "Wałcz wczoraj i dziś - retrospekcji", która odbyła się Sali Klubowej Wałeckiego Centrum Kultury.

Prelekcję zorganizowano z okazji Jubileuszu 15-lecia Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta 1996-2011.


     
Spotkanie robocze w Szczecinie

Dnia 24 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu Zespołu Roboczego ds. Planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie.


     
Najlepsza drużyna w Polsce!
Powiat Wałecki


Historyczny sukces odniosła Drużyna Klubu Sportowego "ŻAK" z Wałcza. Podopieczni Małgorzaty i Czesława Maiów, podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej zdobyli I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Jako drużyna okazali się lepsi od faworyzowanych klubów z Poznania i Warszawy. Takiego sukcesu w 36-letniej historii klubu jeszcze nie było. Przez trzy dni w Chorzowie najlepsi polscy juniorzy akrobaci rywalizowali o medale Mistrzostw Polski. Wprawdzie indywidualnie nie udało im się zdobyć medalu, ale za to w klasyfikacji zespołowej ilość zdobytych punktów przez Katarzynę Wankiewicz, Klaudię Pacholczak, Katarzynę Kowalską oraz Macieja Wichra i Michała Turowskiego okazała się na wagę złota!
Należy też dodać, że udział zawodników KS "Żak" w Mistrzostwach Polski Juniorów w Chorzowie został wsparty finansowo przez Powiat Wałecki.
Gratulujemy postawy wychowanków Małgorzacie i Czesławowi, którzy akrobatyką w Wałczu zajmują się od 31 lat.


     
Wernisaż pt. "W poszukiwaniu pasji"

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w wernisażu wystawy pt. "W poszukiwaniu pasji", który odbył się 18 października br. w Muzeum Ziemi Wałeckiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu "Żyj z Pasją".


     
Powiat podpisał list intencyjny

Dnia 17 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki podpisał w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego list intencyjny wyrażający wolę partnerstwa w ramach projektu Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy czterema powiatami: drawskim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim.

Uroczyste podpisanie listu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Strony niniejszego dokumentu postanawiają wspólnie wyrazić wolę utworzenia partnerstwa dla realizacji:
 • zarządzania zmianami gospodarczymi na terenie powiatów drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego,
 • podstaw trwałej współpracy pomiędzy sektorem samorządowym, instytucjami otoczenia rynku pracy a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • założeń wspólnych przedsięwzięć wspomagających rozwój gospodarczy i poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatów.


     
Międzynarodowy Dzień Głuchego

Międzynarodowy Dzień Głuchego obchodzony w dniu 16 października 2011 r. przez Wałeckiego Koło PZG świętowany był w świetlicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wałczu.

Obecni na Uroczystości Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wyróżnili listami gratulacyjnymi członków Koła: Ewę Wojtal, Henryka Płonkę, Krzysztofa Żakowicza, Piotra Piotrowskiego i Jana Radkiewicza.


     
Puchar Karate W.S.I. Poland

16 października 2011 r. w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu odbył się IX Puchar Karate W.S.I. Poland.

W otwarciu zawodów uczestniczył Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, a medale, dyplomy i puchary zwycięzcom wręczał Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.


     
Powiat Wałecki
Nowa hala widowiskowo - sportowa w Człopie

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 14 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

W związku z otwarciem najnowocześniejszej obecnie w powiecie hali sportowo - widowiskowej zorganizowano konferencję pt. "Wymiana doświadczeń i zacieśnienie transgranicznego partnerstwa gmin na Pomorzu".
W uroczystości i konferencji uczestniczyła m.in. delegacja z Neuenkirchen z burmistrzem Norbertem Reichertem na czele, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik, burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek, burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, burmistrz Tuczna Krzysztof Hara oraz wójt Gminy Wałcz Piotr Świderski.
Goście gratulowali gospodarzom, czyli Gminie Człopa wybudowania tak nowoczesnego obiektu, który będzie miejscem polsko - niemieckich spotkań oraz będzie służył mieszkańcom gminy.
Ta ogromna jak na możliwości finansowe Gminy Człopa inwestycja rozpoczęła się wiosną 2010 roku. Jej całkowity koszt przekroczył 8 milionów złotych. Samorząd nie może zarabiać na hali w ciągu 5 lat. Oznacza to m.in. zakaz działalności komercyjnej oraz wynajmowania pomieszczeń klubom sportowym i osobom prywatnym. W tym okresie wszelkie koszty utrzymania obiektu musi ponosić gmina.


     
Powiat Wałecki
Lokalna Organizacja Turystyczna w powiecie

W dniach 12-15 października 2011 r. Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu uczestniczył w objeździe studialnym na trasie Szczecin- Szymbark-Gdańsk-Tczew-Toruń-Inowrocław-Szczecin pn. "Study Tour" zorganizowanym dla przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem objazdu było zapoznanie się z działalnością regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych działających na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ponadto uczestnicy "Study Tour" mogli zapoznać się z możliwościami wykorzystania potencjału turystycznego regionu do tworzenia złożonych produktów turystycznych.
Objazd po funkcjonujących w regionie lokalnych organizacjach turystycznych ma pomóc w uruchomieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Powiecie Wałeckim. W objeździe uczestniczyli także: Krystyna Łątkowska reprezentująca Kupców Ziemi Wałeckiej, Bartosz Ćmiel Członek LOT w powiecie wałeckim oraz wicestarostowie, burmistrzowie i wójtowie z powiatów woj. zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
Paweł Suski posłem na Sejm RP

Paweł Suski uzyskał mandat posła na Sejm VII kadencji z okręgu wyborczego nr 40. Wałecki parlamentarzysta uzyskał w sumie 7741 głosów i będzie już drugą kadencję sprawował mandat posła na Sejm.

Wyborcy docenili pracę i zaangażowanie naszego parlamentarzysty, który w Powiecie Wałeckim uzyskał bardzo duże poparcie tj. 6526 głosów.
Pozostałymi posłami, wybranymi w wyborach parlamentarnych 9 października br. w naszym okręgu, zostali: Stanisław Gawłowski, Marek Hok, Wiesław Suchowiejko, Stanisław Wziątek, Andrzej Lewandowski, Czesław Hoc i Stefan Strzałkowski. Mandat senatora RP w 99 okręgu wyborczym uzyskała Grażyna Anna Sztark.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
Dzień Edukacji Narodowej w Wałczu

Z udziałem Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w dniu 13 października 2011 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wicestarosta wręczył pięć upominków i listów gratulacyjnych Starosty Wałeckiego, które otrzymali: Marek Lechojda, Anna Jarczewska, Ewa Rogulska, Anna Łukaszewicz i Elżbieta Adamowska.
W uroczystościach uczestniczyły: władze miasta Wałcz, dyrektorzy wałeckich szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy administracji, przedstawiciele policji, straży pożarnej, prokuratury oraz duchowieństwa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
65-lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego

W dniu 13 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w Uroczystości Jubileuszowej z okazji 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, która odbyła sie w Auli Kongresowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z okazji Jubileuszu Starosta Wałecki złożył władzom Uczelni i Wydziału serdeczne życzenia i gratulacje. Starosta podkreślił, że Powiat Wałecki wysoko ceni sobie współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, a współczesność podnosi rangę i prestiż zawodów ekonomicznych, którzy są cenieni szczególnie w ramach Unii Europejskiej.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII