POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Wałecka Liga Halowa 2011/2012

Powiat Wałecki
Dnia 26 lutego 2012 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Konopnickiej w Wałczu zakończono oficjalnie rozgrywki Wałeckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 2011/2012, której zwycięzcami zostali piłkarze zespołu Furman Nieruchomości.

Z tej okazji do hali sportowej przy ulicy Konopnickiej przybyli zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: poseł na Sejm RP Paweł Suski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz i sekretarz powiatu Zbigniew Wolny.
Nagrody z rąk zaproszonych gości odebrali zawodnicy zwycięskich drużyn oraz przedstawiciele sponsorów drużyn w tym: Roman Wiśniewski i Robert Nagrodzki (Furman Nieruchomości Wałcz) za zajęcie I miejsca, Ireneusz Kowalczyk właściciel T i S "Kowlaczyk" za zajęcie II miejsca oraz Krzysztof Kaczor kierownik Agro Tradition Chude - "Farmerzy Chude" za zajęcie III miejsca.
Wszystkie drużyny uhonorowano okazałymi pucharami, zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymali także medale pamiątkowe oraz nagrody, które ufundowali "Przyjaciele Wałeckiej Halówki".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

(fot. "Fakty Wałeckie")


     
XII sesja Rady Powiatu

Powiat Wałecki
W dniu 24 lutego 2012 r. w holu Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie, odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu
podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 rok,
 • zamiaru likwidacji liceum profilowanego dla młodzieży o nazwie
 • "I Liceum Profilowane" wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu,
 • zamiaru przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży o nazwie "Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące" oraz zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych o nazwie "Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych" wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu w "Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych",
 • zamiaru przekształcenia dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży "Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2" wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży,
 • zamiaru likwidacji liceum profilowanego dla młodzieży o nazwie "II Liceum Profilowane" wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu,
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 • zmieniającej uchwałę Nr X/ 88 /2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim,
 • przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
 • apelu o przywrócenie połączenia kolejowego na linii Piła-Wałcz.
Rada Powiatu przyjęła informacje:
 • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2011 r.,
 • Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2011 r.,
 • Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu,
 • na temat działalności straży miejskiej i gminnych Powiatu Wałeckiego za 2011 r.,
 • realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014, za rok 2011,
 • Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014 za rok 2011,
 • realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2011,
 • Zarządu Powiatu na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2011,
 • Zarządu Powiatu na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • z realizacji planu kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wałczu za rok 2011,
 • z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu za rok 2011,
 • z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu za rok 2011,
 • z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r.


     
Obradował Zarząd Powiatu
Powiat Wałecki


Dnia 23 lutego 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego. Zarząd Powiatu przyjął:
 • informację na temat wniosków organizacji pozarządowych złożonych na 2012 r.
 • sprawozdanie z funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowcu za rok 2011
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012
 • apelu o przywrócenie połączenia kolejowego na linii Piła - Wałcz


     
Powiat Wałecki
Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej


Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty 23 lutego 2012 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się promocja 3 numeru rocznika popularno - naukowego pt. "Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej" wydanego pod redakcją Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej, której prezesem jest Przemysław Bartosik.


     
Sportowe podsumowanie Roku 2011

Dnia 22 lutego 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystości z okazji Sportowego Podsumowania Roku 2011, która odbyła się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Jak co roku podczas tradycyjnej gali, władze Województwa Zachodniopomorskiego uhonorowały najlepszych nagrodami, wyróżnieniami oraz pucharami. Honory gospodarza pełnił: Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

W kategorii najbardziej usportowionych powiatów Powiat Wałecki otrzymał puchar za zajęcie IV miejsca we współzawodnictwie sportowym w 2011 r. Jest to kolejne wysokie miejsce powiatu wałeckiego, który w 2009 roku otrzymał puchar za zajęcie III miejsca, a w 2010 r. V miejsca.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
V Rocznica UKK Shotokan w Tucznie

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 17 lutego 2012 roku w Gościńcu Dobrawa w Tucznie odbyła się uroczystość z okazji V Rocznicy Uczniowskiego Klubu Karate Shotokan w Tucznie.

Wicestarosta złożył życzenia i uhonorował nagrodami najlepszych zawodników UKK Shotokan w Tucznie.


     
Posiedzenie Konwentu Starostów Powiatów WZ

Dnia 15 lutego 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Podczas Konwentu omawiano m.in. zagadnienia:
 • Finansowanie Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
 • Zmiany administracyjne w zakresie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zamiany administracyjne w zakresie funkcjonowania Sądów Rejonowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Reorganizacja inspekcji sanitarnych w województwie zachodniopomorskim.
 • Problemy bezrobocia. Środki finansowe skierowane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w woj. zachodniopomorskim.
 • Finansowanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego przed zmianą ustawy o pomocy społecznej w roku 2012.


     
Posiedzenie KWRiST w Warszawie

Dnia 14 lutego 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego), które odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

Podczas posiedzenia omawiano m.in. projekty:
 • rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
 • rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
 • rozporządzenia MKiDN w sprawie sposobu i trybu zaliczania niektórych bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu;
 • omówiono stanowiska ZPP w sprawie sposobu naliczania subwencji oświatowej.


     
Otwarcie drogi powiatowej 2313Z Rutwica - Strączno
Powiat Wałecki


Dnia 10 lutego 2012 r. na "Magicznej Górce" odbyła się uroczystość otwarcia drogi powiatowej 2313Z na odcinku Rutwica - Strączno, która została gruntownie wyremontowana.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Suski Poseł na Sejm, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz i Marcin Majchrzak Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno.

W uroczystości uczestniczyli: Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Tomasz Rzemykowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Zbigniew Augustyniak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marta Suska Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych, radni Rady Powiatu i miasta Wałcza, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz zaproszeni goście.
Przebudowa drogi powiatowej 2313Z na odcinku Rutwica - Strączno została wykonywana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 marca 2010 roku. Na realizację projektu przeznaczono 4 695 790,64 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 2 057 565,43 zł. Gmina Wiejska Wałcz na przebudowę drogi przeznaczyła wkład własny w wysokości 400 000 zł.
Inwestycję rozpoczęto 28 kwietnia 2010 roku, a zakończono 19 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenia finansowego dokonano do końca 2011 roku. Wykonawcą robót była Grupa Kapitałowa ,,POL - DRÓG".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W grudniu 2011 roku na mocy porozumienia trójstronnego pomiędzy Powiatem Wałeckim, Gminą Wiejską Wałcz oraz Nadleśnictwem Tuczno wybudowano parking przy "Magicznej Górce".
Głównym celem przebudowy drogi, była poprawa jakości lokalnej sieci drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego. W wyniku realizacji projektu modernizowana droga uzyskała parametry drogi klasy Z, stan nawierzchni - kategoria B, co wpłynęło na poprawę jej standardu. W ramach modernizacji przebudowano 6,933 km drogi powiatowej, wbudowano 2 zatoki autobusowe, wbudowano 0,968 km chodnika oraz 0,3815 km kanalizacji deszczowej.
Poszerzono istniejącą wcześniej nawierzchnię bitumiczną na jezdnię do szerokości 5,5 m. Poprawiło to znacznie bezpieczeństwo dla użytkowników drogi.


     
Zebrała się Kapituła
Powiat Wałecki


Dnia 7 lutego 2012 r. zebrała się w Starostwie Powiatowym Kapituła przyznająca nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" i nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w celu omówienia tegorocznych nominacji.

Przed rozpoczęciem obrad Kapituły Starosta Wałecki i wszyscy obecni złożyli życzenia imieninowe dla ks. Prałata dr Romualda Kunickiego laureata nagrody "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w 2010 roku.

W skład Kapituły wchodzą członkowie Zarządu Powiatu Wałeckiego oraz laureaci nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" z roku poprzedniego i wszyscy którzy otrzymali nagrodę "Super Laur Powiatu Wałeckiego".

W posiedzeniu oprócz członków Zarządu Powiatu uczestniczyli:
 • Stanisław Pazur - Prezes Wałeckiego Koła Polskiego Związku Głuchych
 • ks. Prałat dr Romuald Kunicki
 • Piotr Marszałek dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu
 • Stanisław Kujda - Prezes UKS Maratończyk Płociczno
 • Jarosław Horodecki - Prezes Zarządu Firmy "Ekomech" w Wałczu
 • Barbara Radkiewicz - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Wałczu
 • Waldemar Rogulski - Prezes WTS Orzeł Wałcz
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Starostów Północnej Wielkopolski

Na zaproszenie Michała Piechockiego Starosty Wągrowieckiego Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Północnej Wielkopolski, który odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. Na konwencie omawiano m.in. informacje nt:
 • stanu prac nad budową nowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych;
 • Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile o możliwościach aplikowania o środki unijne w 2012 r., przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół zawodowych - obowiązkowe w roku 2012 projekty systemowe), osób bezrobotnych, osób zagrożonych i wykluczonych społecznie zgodnie z obowiązującymi na 2012 planami działania.


     
Spotkanie Noworoczne w Człopie

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Zdzisława Kmiecia i Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Sawczyszyna Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w dniu 3 lutego 2012 r. w Polsko - Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII