POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
XV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

W dniu 12 kwietnia 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Centrum Kongresowym k/ Rawy Mazowieckiej.

Delegaci z 317 członkowskich powiatów i miast na prawach powiatu ocenili działalność ZPP i jego zarządu w ubiegłym roku oraz przyjęli budżet i program działania na rok 2012.
Przedstawiciele powiatów zajęli stanowiska w sprawach istotnych dla samorządów terytorialnych, w tym m.in.: w kwestii zmian w systemie finansów publicznych, pojawiających się zagrożeń cywilizacyjnych dla wspólnot powiatowych, zarządzania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa, koniecznych działań zmierzających do stabilizacji sytuacji szpitali, zmian w systemie oświaty.

Podczas XV Zgromadzenia odbyło się wiele seminariów tematycznych, poświęconych ważnym problemom dotykającym codzienne funkcjonowanie samorządów powiatowych nt.:
 • wdrożenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • przekształcenia szpitali powiatowych
 • zarządzania drogami powiatowymi
 • finansów samorządów powiatowych
 • przyszłości Powiatowych Urzędów Pracy.


     
Mistrzowie Polski w karate w Starostwie

Dnia 6 kwietnia 2012 r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie władz powiatu z zawodnikami Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu i UKS "Shotkan" z Tuczna, którzy reprezentowali nasz powiat na Mistrzostwach Polski w karate Fudokan w Wałczu.

Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu oraz Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych jeszcze raz pogratulowali wszystkim zawodnikom sukcesu jaki osiągnęli na Mistrzostwach, które odbyły się 24 marca w COS OPO w Wałczu. Z okazji Świąt Wielkanocnych wszyscy obecni na spotkaniu złożyli sobie życzenia oraz zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Przypomnijmy, że zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego z Wałcza oraz Uczniowskiego Klubu Karate "Shotkan" z Tuczna zdobyli w sumie 28 medali, w tym KKT z Wałcza: 8 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych zaś zawodnicy z Tuczna zdobyli 8 medali: 1 złoty, 2 srebrne i 5 brązowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dnia 4 kwietnia 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki


Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat:
 • stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2011r.;
 • stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2011r.;
 • przygotowań do rekrutacji absolwentów gimnazjów na rok 2012/2013;
 • o stanie mienia powiatu.
Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarząd omówił i przyjął projekty uchwał kierowanych do Rady Powiatu w sprawie:
 • zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wałczu;
 • określenia zadań finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku;
 • zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących Powiatu Wałeckiego;
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 r.;
 • przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na II kwartał 2012 roku;
 • zmieniającą uchwałę nr XI/81/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2024.


     
Minister Sportu i Turystki w Wałczu

Na zaproszenie Pawła Suskiego Posła na Sejm RP w dniu 4 kwietnia 2012 r. przebywała z wizytą w Wałczu Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki. Pani Minister w towarzystwie posła i Piotra Marszałka Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie wizytowała w COS OPO Bukowina w Wałczu.

Po tej wizycie Pani Minister spotkała się z Bogdanem Wankiewiczem Starostą Wałeckim i Jerzym Goszczyńskim Wicestarostą. Przedstawiciele władz powiatu pokazali Pani Minister Szkołę Mistrzostwa Sportowego znajdującą się w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu. Starosta przedstawił plany dotyczące rozwoju szkoły, w tym budowy nowej sali gimnastycznej. Pani Joanna Mucha obejrzała budynek szkoły oraz internat wraz zapleczem treningowym SMS w Wałczu.
Podczas wizytacji w Zespole Szkół nr 1 Pani Minister towarzyszyli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Piotr Marszałek Dyrektor COS w Warszawie, Waldemar Rogulski Dyrektor Szkoły oraz Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent samorządowców Powiatu Wałeckiego

W dniu 3 kwietnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Wałeckiego.

Obradom przewodniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

W spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Elżbieta Pawlak Zastępca Burmistrza Tuczna, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz, Maciej Zaremba Zastępca Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Z-ca Wójta Gminy Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Miasta i Gminy Człopa oraz Piotr Pawlik Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec.
Głównymi tematami Konwentu były sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi po zmianach ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisy zawarte w projekcie Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Bytyń Wielki.
Prezentacje w obu zagadnieniach przygotował i przeprowadził Tomasz Pachciarz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
System, który mają zbudować gminy oparty będzie na założeniach Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami wyznaczy regiony. W ich ramach będzie musiało nastąpić zagospodarowanie odpadów (z osiągnięciem progu selektywnej zbiórki odpadów) wytwarzanych przez mieszkańców gmin. Samorządowcy zgłaszali swoje wątpliwości, co do stanu zaawansowania projektu realizowanego w ramach składowiska w Mirosławcu przez Firmę "EKOFIUK" oraz z niepokojem odnosili się do ram prawa miejscowego podnosząc argumenty ekonomiczne oraz kulturowe. Obecny na posiedzeniu Konwentu właściciel firmy starał się przybliżyć korzyści, które wynikają z funkcjonowania instalacji w Mirosławcu.
Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu zaznaczył i podkreślił, że system zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gmin jest bardzo istotnym elementem ich polityki. To, w jaki sposób zostanie on przygotowany i wdrożony przełoży się niebawem na mieszkańców, bo to lokalna społeczność będzie z tego systemu korzystać i w nim funkcjonować. Starosta zaakcentował potrzebę jedności samorządów gminnych Powiatu Wałeckiego i zwrócił się do obecnych o bardzo wyważone i ostrożne decyzje w materii budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Drugim istotnym z punktu widzenia rozwoju gmin Powiatu Wałeckiego tematem poruszanym w ramach obrad były propozycje zapisów do planu zadań ochronnych opracowywanego przez RDOŚ w Szczecinie.
Zgromadzeni samorządowcy wyrazili obawy o możliwości rozwoju gmin zlokalizowanych wokół jeziora Bytyń Wielki. Zapisy umieszczone w projekcie dokumentu stanowią zagrożenie dla rozwoju tego obszaru po względem infrastrukturalnym i turystycznym.
Wielokrotne konsultacje przeprowadzone z osobami sporządzającymi projekt dokumentu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a proponowane obostrzenia czynią wiele inwestycji komunalnych niezasadnymi.
W ramach wniosków z posiedzenia Konwentu Samorządowców Powiatu Wałeckiego wskazano na koniczność zorganizowania kolejnego spotkania tuż po konsultacjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w celu wypracowania wspólnego stanowiska samorządów gminnych w sprawie gospodarki odpadami.
W materii planu zadań ochronnych dla jeziora Wielki Bytyń odbędzie się spotkanie z Dyrektorem RDOŚ w Szczecinie.


     
Jubileusz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu została powołana 1 stycznia 1967 roku jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Działa więc już 45 lat. Od chwili reformy samorządowej oraz powstania powiatów, jej organem prowadzącym jest Powiat Wałecki. Poradnia jest placówką funkcjonującą w ramach polskiego systemu oświaty.

Poradnia jest specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania.

Do zadań Poradni należy w szczególności:
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
5. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Placówka realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1. Diagnozę
2. Konsultację
3. Terapię
4. Psychoedukację
5. Rehabilitację
6. Doradztwo
7. Mediację
8. Interwencje w środowisku ucznia
9. Działalność profilaktyczną
10. Działalność informacyjną.

W marcu 2012 roku jubileusz placówki obchodzony był pod nazwą "Marzec miesiącem z poradnią". Zorganizowano szereg wydarzeń mających na celu ukazanie niektórych aspektów pracy zakładu, w tym: X Giełdę Zawodoznawczą, Dzień Dodatkowych Diagnoz Logopedycznych, szkolenie otwarte "Praca z dzieckiem z ADHD" oraz konferencję powiatową "45 lat działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wałczu".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
X Giełdę Zawodoznawczą zorganizowano 16 marca br. Jej celem była prezentacja szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego. Uczestniczyło w niej około 700 gimnazjalistów z miasta Wałcza, Człopy, Tuczna, Mirosławca, Gminy Wałcz oraz Sypniewa.

17 marca z kolei przeprowadzono IX już edycję Dnia dodatkowych Diagnoz Logopedycznych. Celem pomocy udzielanej tego dnia było ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji oraz pomoc zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną. Z pomocy skorzystało prawie 30 osób, które dodatkowo mogły przebadać słuch swoich dzieci.

22 i 23 marca natomiast odbyło się otwarte szkolenie dla nauczycieli na temat "Praca z dzieckiem z ADHD". Szkolenie na zaproszenie poradni prowadził dr Tomasz Srebnicki z warszawskiego Instytutu Raabe. Uczestniczyło w nim 47 nauczycieli z powiatu wałeckiego i drawskiego.

Kulminacją działań związanych z jubileuszem placówki była Powiatowa Konferencja Oświatowa "45 lat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu" - 30 marca 2012r.
Ważną częścią tej konferencji (wzięło w niej udział prawie 90 osób) był referat Anny Kajtowskiej-Ślęzak z Instytutu Badan Edukacyjnych na temat kompetencji uczniów szkół polskich. Spotkanie było także okazją do wyrażenia wdzięczności społecznościom szkolnym z powiatu wałeckiego za wspólną pracę na rzecz kompleksowego rozwoju dzieci i młodzieży. W konferencji oprócz dyrektorów i przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu na czele ze starostą dr Bogdanem Wankiewiczem i Jerzym Goszczyńskim Wicestarostą, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, sekretarz Zbigniew Wolny, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, przewodniczący Rady MiG Mirosławiec Piotr Czech, Burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć, wiceburmistrz Wałcza Jolanta Wegner, przewodnicząca Rady Miasta Wałcz Bożena Terefenko. Gminę Wałcz reprezentowała Krystyna Światowa. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również wiceprzewodniczący Rady Miasta Wałcz Zdzisław Ryder, radni Rady Powiatu, Rady Miasta Wałcz oraz Rad gmin powiatu wałeckiego. Konferencję zaszczycili także Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Roman Drozd, starosta Powiatu Koszalin Roman Szewczyk, Kanclerz PWSZ Wałcz Jacek Kasiński oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina i Kuratorium Oświaty.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu otrzymała znaczącą pomoc organizacyjną ze strony Starostwa Powiatowego w Wałczu, w tym szczególnie Wydziału Promocji oraz ZS Nr 4 RCKU w Wałczu.     
II Festiwal Natury

Dnia 29 marca br. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące II Festiwalu Natury, który w tym roku odbędzie się 19 maja. W spotkaniu tym w imieniu Starosty Wałeckiego wziął udział Tomasz Pachciarz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Tegoroczny Festiwal będzie promował tematykę ochrony środowiska, w szczególności odnawialnych źródeł energii.


     
Kongres w Spale

W dniach 27-30 marca 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w V Ogólnopolskim Kongresie Infrastruktury Sportowej, który odbywał się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Podczas Kongresu omawiano m.in.:
 • Kierunki rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce;
 • Proces inwestycyjny (planowanie, finansowanie i budowa) obiektów sportowych i rekreacyjnych;
 • Zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi;
 • Bezpieczeństwo na obiektach sportowych i bezpieczeństwo imprez sportowych;
 • Sztuka budowania - nowoczesne materiały, technologie i systemy oraz ich efektywne zastosowanie w budowie i modernizacji obiektów.


     
Uroczystość w Szczecinie

W dniu 27 marca 2012 r. Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczył w uroczystościach z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług i odsłonięciu tablicy pamiątkowej projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z tej okazji Sekretarz Powiatu przekazał dla władz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego list gratulacyjny od Starosty Wałeckiego.


     
Konwent Starostów Powiatów WZ

Dnia 26 marca 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Świdwinie.

Podczas konwentu omawiano m.in.:
 • zmiany zadań starosty - przejęcie wód stojących od Agencji Nieruchomości Rolnych - funkcjonowanie jednostek w Agencji w powiatach;
 • najnowsze instrumenty ubezpieczeń stosowane w ustawodawstwie polskim i unijnym;
 • organizacja Powiatowych Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


     
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan

W sobotę 24 marca 2012 roku w Wałczu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan. Organizatorem imprezy był Polski Związek Karate Fudokan, World Shotokan Institute - Poland oraz Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu. Zawody zorganizowano przy wsparciu finansowym ze strony Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz współudziale organizacyjnym Centralnego Ośrodka Sportu OPO w Wałczu.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan otworzył dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Łącznie w turnieju przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się 124 zawodników i zawodniczek z 15 klubów /Kolno, Sopot, Warszawa, Poznań, Jaktorów, Krotoszyn, Zduny, Jastrowie, Środa Wlkp., Człuchów, Słupsk, Rzeczenica, Starachowice, Tuczno, Wałcz/. Najliczniejszą reprezentację na Drużynowe Mistrzostwa Polski wystawił Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu /20 zawodniczek i zawodników/. Łącznie we wszystkich konkurencjach turnieju wystąpiło 87 drużyn, co należy uznać za zadowalającą ilość.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan zaszczycili swoją obecnością: Paweł Suski - Poseł na Sejm VI Kadencji, dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński - Wicestarosta Wałecki, Marek Giłka - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miejskiej w Wałczu, Elżbieta Pawlak - Wiceburmistrz Tuczna, Piotr Marszałek - Dyrektor COS Warszawa, Dariusz Bajkowski - Prezes Polskiego Związku Karate Fudokan, Maurycy Wawrzyniak- Prezes Polskiej Federacji Karate Sportowego.
W turnieju zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego z Wałcza oraz Uczniowskiego Klubu Karate "Shotkan" z Tuczna zaprezentowali się znakomicie. Reprezentanci KKT Wałcz zdobyli 20 medali /8 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych/ zaś zawodnicy z Tuczna zdobyli 8 medali /1 złoty, 2 srebrne i 5 brązowych/.

     
Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

23 marca 2012 Powiat Szczecinecki był organizatorem Gali Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego 2011. Gościem honorowym na Gali był dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Nagroda w konkursie "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego ma charakter honorowy i prestiżowy. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagradzani byli statuetkami przyznawanymi przez kapitułę konkursu w kategoriach: osobowość gospodarcza roku, przedsięwzięcie inwestycyjne roku, najlepszy produkt roku, rolnicze przedsięwzięcie roku, najlepszy podmiot działający w usługach, firma z klasą oraz pozagospodarczej wydarzenie i osobowość roku.


     
Dnia 22 marca 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki


Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat:
 • zatrudnienia i bezrobocia w powiecie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.;
 • przebiegu kwalifikacji wojskowej w roku 2012;
 • zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012;
 • o stanie mienia powiatu.
Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu;
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 r.;
 • przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na II kwartał 2012 roku.


     
O szkolnictwie zawodowym

Dnia 21 marca 2012 z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Józefa Kropielnickiego Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone szkolnictwu zawodowemu w Powiecie Wałeckim.

Na spotkaniu zaprezentowano różne kierunki kształcenia zawodowego i ich rolę w kontekście rynku pracy. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół technicznych i zawodowych w powiecie, instruktorzy zawodu w szkołach podandgimnzjalnych oraz przedsiębiorcy.


     
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2012
Powiat Wałecki


W dniu 16 marca 2012 r. w sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyły się Uroczystości z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2012. Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

W tym roku przyznano nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna. Za szczególnie wybitne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego przyznawana jest również nagroda specjalna "Super Laur" Powiatu Wałeckiego.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także zwycięzcy ubiegłej edycji lub ich przedstawiciele: Stanisław Pazur - Prezes Wałeckiego Koła Polskiego Związku Głuchych, ks. Prałat dr Romuald Kunicki, Piotr Marszałek dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu, Stanisław Kujda - Prezes UKS Maratończyk Płociczno, Jarosław Horodecki - Prezes Zarządu Firmy "Ekomech" w Wałczu, Barbara Radkiewicz - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Wałczu i Waldemar Rogulski - Prezes WTS Orzeł Wałcz.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO, które przyznawane są w różnych dziedzinach życia społecznego.
Gala Laur Powiatu Wałeckiego była również okazją na przedstawienie planów i dotychczasowych dokonań zrealizowanych w 2011 na rzecz społeczności lokalnej. Starosta przypomniał najważniejsze projekty realizowane przez samorząd powiatowy w tym: największy projekt inwestycyjny o wartości ponad 27 mln zł, tj., termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej. Starosta wspomniał również o projektach realizowanych w oświacie, w tym o projekcie pn. "Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość", który poprawił warunki nauczania szkolnictwa zawodowego w ZS nr 4 RCKU dla przyszłych gastronomików, hotelarzy oraz informatyków i innych zawodów.
Starosta wspomniał również o zrealizowanej bardzo ważnej inwestycji drogowej, którą była przebudowa drogi powiatowej 2313z Rutwica - Strączno oraz odbudowie parkingu przy "Magicznej Górce", której dokonano wspólnie z Nadleśnictwem Wałcz i Gminą Wałcz.
Powiat Wałecki

W wystąpieniu Starosta Wałecki pogratulował również Piotrowi Marszałkowi awansu na stanowisko dyrektora COS w Warszawie oraz podziękował wszystkim którzy wspierają samorząd powiatowy we wszystkich jego działaniach.

Gala rozpoczęła się wręczeniem Odznaki Honorowej "GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO" - najwyższego odznaczenia wręczanego przez władze województwa zachodniopomorskiego. Odznakę tą otrzymał z rąk Andrzeja Jakubowskiego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tadeusz Mikucki wieloletni Prokurator Rejonowy w Wałczu.
Powiat Wałecki


Gala była również okazją na wręczenie nagród Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, które otrzymał m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki Medal za zasługi dla WOPR i Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz srebrną honorową odznakę WOPR. Odznaczenia wręczył Sławomir Pikuła Prezes Zarządu Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie.


Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymał Zakład Mechaniczny "METALTECH" w Mirosławcu, a nagrodę odebrali: Bogdan Białas Prezes, Ireneusz Ciepielewski Wiceprezes, Ryszard Beer Członek Zarządu i Jan Borowiec Członek Zarządu.
Powiat Wałecki


W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BROSET" Sp. z o.o. w Wałczu , a nagrodę odebrali Eugeniusz Tyma Prezes Zarządu i jego zastępca Jerzy Mosiejczuk.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Nadleśnictwo Wałcz - Tomasz Partyka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz
 • ZPHU "ALBOR" w Wałczu - Alina i Bolesław Rafałko właściciele przedsiębiorstwa
Powiat Wałecki
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Piekarnia STARCZYŃSKI, a nagrodę odebrał: właściciel Józef Starczyński.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Gospodarstwo Rolne Państwa Agnieszki i Mirosława Ignaszak we wsi Lubiesz
 • "Komunal Transport" w Wałczu - Andrzej Czarnecki i Krzysztof Czarnecki
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Chór "CANTORES" w Człopie , a nagrodę odebrała Maryla Sroczyńska - Prezes Chóru.

Powiat Wałecki
Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Bodar i Cyganeria - Adrian Zalewski Manager Grupy Bodar
 • Estera Marszewska i Studio Piosenki "ESTI"
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, a nagrodę odebrała Wanda Grochowska - Skonieczna - dyrektor.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Golcach - Lech Marchewka
 • Powiatowy Związek Drużyn ZHP w Wałczu - podharcmistrz Elżbieta Adamowska
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zbigniew Ruta.
Powiat Wałecki


Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Wiktor Głazunow i jego trener Bogusław Hertel
 • Michał Kubiak
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS "LIBERO" Wałcz, a nagrodę odebrała Krystyna Filipiak trenerka. Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • UKS "Liderek" Chwiram - Karol Wawrzyniak i Marcin Koziej
 • Szkółka Piłkarska "Orzeł 2010" Wałcz - Anna i Adam Łukaszewicz
Powiat Wałecki
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Andrzej Jakubowski Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Marszałek p.o. dyrektora COS OPO w Warszawie, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Zdzisław Tuderek Burmistrz Wałcza i Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz.

Wśród gości podczas uroczystości uczestniczyli m.in.: Andrzej Jakubowski Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Edward Tyranowicz Starosta
Powiat Wałecki
Strzelecko - Drezdenecki, Mirosław Mantaj Starosta Pilski, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Andrzej Potyra Wicestarosta Myśliborski, Tadeusz Teterus Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca i Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy.


Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.


Galę uświetniły występy młodzieży pod kierownictwem p. Jolanty i Marka Giłków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Szczegółowy opis laureatów znajdzie się w nr 18 Biuletynu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu "Powiat Wałecki", który ukaże się w kwietniu br.


     
Dnia 7 marca 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki


Zarząd Powiatu przyjął:
 • informacje na temat wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2011 r.
 • informacje na temat sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi
 • sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu
Zarząd podjął uchwałę w sprawie:
 • przyznania nagrody "Super Laur Powiatu Wałeckiego"


     
Moja szkoła w Unii Europejskiej

Dnia 5 marca 2012 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych uczestniczyli w debacie "Przyjazna dłoń w nowoczesnej Europie" w ramach programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły", której gościem honorowym był Poseł do Parlamentu Europejskiego Sławomir Nitras.

Podczas debaty poseł Sławomir Nitras zaprosił kilku uczniów na wycieczkę do Brukseli, którą organizuje w kwietniu, czym wzbudził wielką radość i oklaski. Po spotkaniu zaproszeni goście udali się na poczęstunek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie dot. rez. Wielki Bytyń

W dniu 5 marca 2012 roku w siedzibie RDOŚ w Szczecinie z inicjatywy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie odbyło się spotkanie wykonawcy projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH320011 Jezioro Wielki Bytyń z przedstawicielami samorządów gminnych oraz powiatu.

Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na problematyczne zagadnienia poruszane podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałczu.
W trakcie konsultacji udało się wypracować kompromis pomiędzy stronami, który umożliwi ochronę potencjału przyrodniczego przedmiotowego obszaru przy jednoczesnym otwarciu dla społeczeństwa.
Ustalono intencjonalne brzmienie zapisów, które po wprowadzeniu do projektu dokumentu nie będą stanowiły bariery dla zrównoważonego rozwoju gmin, a jednocześnie będą gwarancją zachowania walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 PLH320011.
Na tym etapie spotkanie zakończyło procedurę konsultacji społecznych prowadzonych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
W spotkaniu uczestniczyli z ramienia samorządów gminnych: Janusz Bartczak Z-ca Wójta Gmin Wałcz oraz Jan Matuszewski Inspektor UG Wałcz, Monika Stąporek - Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec. Samorząd powiatowy reprezentował Tomasz Pachciarz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu.


     
Sportowy Turniej Strażaków
Powiat Wałecki

Dnia 4 marca 2012 r w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Karsiborze odbył się Sportowy Turniej Strażaków Gminy Wałcz.

Gościem honorowym na Turnieju był dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu.
W Turnieju uczestniczyło pięć jednostek OSP: Dębołęka, Golce, Rudki, Szwecja i Witankowo. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: w piłce nożnej i tenisie stołowym. W piłce nożne zwyciężyła drużyna OSP Szwecja, a w tenisie stołowym OSP Rudki. W klasyfikacji końcowej po dwóch konkurencjach zwycięzcami zostali: OSP Rudki - I miejsce, OSP Szwecja - II miejsca i OSP Witankowo - III miejsce.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Wileńskie Kaziuki"
Powiat Wałecki

Dnia 3 marca 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w dorocznym "Jarmarku Kaziukowym", który odbył się w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od kilku lat lat Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna Ziemi Wileńskiej Nowogródzkiej i Polesia "Świteź" w Wałczu organizuje "Jarmark Kaziukowy" w formie imprezy otwartej dla mieszkańców. Przychodzą na nie kresowiacy i ich rodziny, a także przyjaciele i sympatycy organizacji. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak było również i w tym roku. Duża sala na piętrze Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej była wypełniona do ostatniego miejsca. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się potrawy kresowe: kołduny, prawdziwy chleb wileński pieczony na zakwasie ze smalcem i ogórkami, obwarzanki smorgońskie i kaziukowe serca. Wspaniałym akcentem tegorocznego jarmarku był koncert zespołu Jolanty i Marka Giłków, przyjaciół "od zawsze" kresowian. Prezentowali piękne melodie kresowe, własne kompozycje i inne standardy. Ludzie uczestniczący w jarmarku dziękowali za koncert i śpiewali razem z zespołem.
Spotkania kresowian są podyktowane autentyczną potrzebą przyjaźni i radości. Taka postawa zjednała im wielu przyjaciół, zarówno ludzi jak i urzędów. Przez szereg lat kresowianie z Wałcza brali udział w jarmarkach kaziukowych organizowanych z ogromnym rozmachem w Poznaniu. Uczestniczyli w spotkaniach z ludźmi zasłużonymi dla kultury kresowej oraz w koncertach z udziałem organizacji polonijnych z Litwy.

Źródło "Fakty Wałeckie"


     
Konsultacje w Szczecinie
Powiat Wałecki

Dnia 1 marca 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Tomasz Pachciarz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie omówienia koncepcji projektu aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W ramach spotkania padła propozycja podziału terenu województwa zachodniopomorskiego na trzy bądź pięć regionów w ramach których miałaby być prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi. W przypadku koncepcji podziału na trzy regiony powiat wałecki znajdzie się w regionie południowym, w sytuacji kiedy przyjęty zostanie wariant pięciu regionów powiat wałecki będzie należał do regionu goleniowsko-wałeckiego.
Potwierdzono i uszczegółowiono kryteria stawiane obiektom, które po 01 lipca 2012 roku pozostaną w systemie gospodarki odpadami. Koncepcja przedstawiona w trakcie konsultacji wciąż ewoluuje i jej ostateczny kształt będzie znany po 21 marca br.
Powiat wałecki opiera swoje plany i założenia na instalacji zlokalizowanej w Mirosławcu, która do końca 2012 roku będzie w pełni wyposażona i przygotowana na przyjęcie strumienia odpadów z gmin powiatu wałeckiego oraz sąsiednich.


     
Podsumowanie Wałeckiego Roku Sportowego

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu 29 lutego 2012 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste Podsumowanie Wałeckiego Roku Sportowego 2010 / 2011.

Jerzy Goszczyński wicestarosta w krótkim wystąpieniu zachęcał do współpracy sportowców wywodzących się z różnych środowisk sportowych. Współpraca taka może stworzyć w środowisku sportowym właściwy klimat niezbędny do uzyskiwania wysokich wyników sportowych.
Wicestarosta wyróżnił nagrodami uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Monikę Kamińską (wioślarstwo), Wiktora Głazunowa (kajakarstwo) i Adriana Plichtę (boks).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
(fot. "Fakty Wałeckie")


     
Podsumowanie działalności KP PSP w Powiecie Wałeckim

Powiat Wałecki
Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Tadeusza Wenio Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w dniu 29 lutego 2012 r. w sali narad Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność KP PSP Wałcz w 2011 roku.

W spotkaniu uczestniczyli: st. bryg. Roman Budynek Zastępca Zachodniopomorskiego Komendant Wojewódzki, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz, Bożena Terefenko Przewodniczącą Rady Miasta Wałcz, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Wałcz Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, przedstawiciele władz OSP i lokalnych mediów.
Podczas spotkania mł. bryg. Kazimierz Maciejewski - Komendant Powiatowy PSP w Wałczu przedstawił informację o zadaniach zrealizowanych w 2011 r. Strażacy powiatu wałeckiego w 2011 r. uczestniczyli w 790 zdarzeniach. W stosunku do roku 2010 nastąpił 25% wzrost. Najpoważniejszym pożarem, który w swoich skutkach spowodował duże straty materialne, był pożar lasu w okolicach miejscowości Kołatnik Nadleśnictwo Wałcz, gdzie zaangażowane były znaczne siły i środki z terenu powiatu, jak i zastępy z powiatów sąsiednich. Wśród miejscowych zagrożeń dominują zdarzenia związane z usuwaniem skutków gwałtownych opadów deszczu, zdarzenia w komunikacji drogowej oraz zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Pożary stanowiły 26%, miejscowe zdarzenia 69%, a alarmy fałszywe 5% wszystkich zdarzeń.
Dla jednostek OSP powiatu wałeckiego, zwłaszcza włączonych do KSRG, rok 2011 był bardzo udany, ponieważ poprzez dofinansowanie z budżetu państwa oraz środków samorządowych, udało się je doposażyć w znaczną ilość nowego sprzętu. Najpoważniejsza inwestycja to zakup nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Człopa. Przybyło również aparatów ochrony dróg oddechowych, zestawów medycznych, agregatów prądotwórczych i motopomp do wody zanieczyszczonej. Zakupy te niewątpliwie przyczyniły się do poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a wynikają z przyjętego standardu wyposażenia jednostek KSRG.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Wałczu przedstawił plany na bieżący rok. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego przybliżył plany i założone cele do realizacji przez KW PSP w Szczecinie na rok 2012, które dotyczyły również wałeckiej komendy. Wśród przemówień gości nie zabrakło ciepłych słów podziękowań, za zaangażowanie strażaków PSP i OSP w realizację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wałeckiego.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII