POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Projekt pn. "Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego"

Dnia 20 sierpnia 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej w projekcie pn. "Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego".

Tematem obrad była analiza wyników ankiet dotyczących problemów, z którymi szkolnictwo boryka się na co dzień. Respondenci (instytucje samorządowe, pozarządowe, organizacje pracodawców, szkoły, urząd pracy i inne) zdecydowanie wypowiedziały się, że głównym czynnikiem hamującym rozwój szkolnictwa zawodowego jest w dalszym ciągu, przede wszystkim jego "negatywny wizerunek" będący wynikiem zarówno nawyków pokoleniowych - dawniej zły wizerunek zawodów "fizycznych" - ale także, brak wystarczającej promocji szkół (media, programy).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród innych przyczyn wymieniono m.in.: niewystarczającą świadomość uczniów gimnazjów i ich rodziców w zakresie kształtowania ścieżki kariery, niewystarczający poziom kształcenia praktycznego, złą komunikacją między zainteresowanymi instytucjami oraz niewystarczające ogólnodostępne zasoby wiedzy w zakresie praktyk (np. baza lokalnych pracodawców, katalog miejsc praktyk). Podkreślono również - jako znaczne utrudnienie - brak na terenie powiatu instytucji "Centrum Kształcenia Zawodowego".
Zaproponowano główne kierunki działań, które powinny przyczynić się do zminimalizowania wskazanych problemów:
 • Zwiększenie środków finansowych na kształcenie zawodowe
 • Aktywizacja pracodawców
 • Promocja kształcenia zawodowego i kierunków technicznych poprzez spotkania z rodzicami, media itp.
 • Poprawa doradztwa zawodowego (lepsze SzOK-i, doradcy w szkołach itp.)
 • Udrożnienie kanałów komunikacji PUP - szkoła - pracodawcy, szkoła-gimnazjum itp.
 • Poprawa rekrutacji uczniów
 • Stworzenie katalogu pracodawców i praktyk
 • Wyznaczenie zawodów rozwojowych, priorytetowych Jako szansę wskazano nową perspektywę finansową 2014-2020.


     
Spotkanie organizacyjne

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 21 sierpnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Powiatowych Uroczystości Upamiętniających 74 Rocznicę Agresji ZSRR na Polskę oraz 85 Rocznicę Powstania Związku Sybiraków.

Uroczystości odbędą się w dniu 17 września 2013 r. w Kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu oraz na skwerku przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Wałczu. W spotkaniu uczestniczyli ks. Prałat dr Antoni Badura - Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, Marek Matela - Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Robert Karbowniczek - Prezes Powiatowej Rady Kombatanckiej w Wałczu oraz przedstawiciele 100 batalionu łączności, 104 batalionu zabezpieczenia oraz Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.


     
IV Spływ Samorządowo Akademicki

Dnia 17 sierpnia 2013 r. odbył się kolejny już IV Samorządowo Akademicki Spływ Kajakowy rzeką Piławą na trasie Zdbice - Szwecja - Głowaczewo.

W spływie uczestniczyło 48 osób, wśród których byli m.in.: Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu, Piotr Pawlik burmistrz Mirosławca, Zbigniew Augustyniak, Piotr Wolny, Marcin Rosiński, Dariusz Szalla, Jacek Kozłowski, Andrzej Kowalczyk, Jacek Winiarski, Lidia Piestrzeniewicz, Sławomir Nelus, Tadeusz i Paweł Węgrzynowscy, Marek Olesiak, Arkadiusz Niefiedorowicz, Jacek Kasiński, Michał Cebula, Halina i Roman Kościołowscy oraz zaproszeni goście.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorzy spływu Bogdan Wankiewicz oraz rektor PWSZ Jolanta Witek - zapewniali, że trasa nie jest ani zbyt długa, ani zbyt skomplikowana. Uczestników spływu dowiózł autobus do Zdbic, skąd wszyscy udali się pieszo drogą leśną do zaplanowanego miejsca wodowania kajaków. Trasa spływu prowadziła ze Zdbic do Głowaczewa i mierzyła około dwadzieścia kilometrów. Na tym odcinku rzeki znajduje się wiele naturalnych przeszkód, które wymagają od uczestników spływu zręczności w manewrowaniu kajakiem, ale są zarazem atrakcją przysparzającą wiele wrażeń. Pierwszy postój zorganizowano podobnie jak przed rokiem w Szwecji. Na uczestników, którzy w różnych odstępach czasowych przybywali na zbiórkę, czekała gorąca grochówka. Miejsce to, mniej więcej połowa trasy malowniczego odcinka rzeki. Druga część trasy - bardziej kręta, dzika i tajemnicza - zaskoczyła uczestników koniecznością przenoszenia kajaków. Mniej więcej w połowie drogi pomiędzy ok. godz. 15.00 do Głowaczewa zaczęły docierać pojedyncze kajaki. Ośrodek w Głowaczewie, gdzie odbyła się integracyjna część imprezy, przywitał kajakarzy piękną pogodą, wygodnymi leżakami, pysznym jedzeniem i odkrytym basenem. Kolacja integracyjna przy ognisku i gitarze zakończyła się w godzinach wieczornych...
Organizatorem kolejnego już spływu byli: "ORS PRZYSŁOŚĆ" I PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU.


     
Konferencja w Szczecinie

Na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 sierpnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w Konferencji Uzgodnieniowej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013, która odbyła się w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

W trakcie konferencji zaprezentowano projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konferencja uzgodnieniowa stanowiła ostatni etap konsultacji społecznych, po którym zatwierdzona zostanie zaktualizowana Lista Projektów Indywidualnych.
Na Liście Projektów Indywidualnych znajduje się m.in. projekt pn. Regionalne Centrum Badawczo - Rozwojowe, które ma powstać na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
Projekt pn. Regionalne Centrum Badawczo - Rozwojowe jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców z regionu w tym głownie Klastra Metalowego Metalika i obejmuje:
a) Prace modernizacyjne istniejących obiektów powojskowych znajdujących się w posiadaniu PWSZ w Wałczu i dostosowania ich do potrzeb Centrum;
b) Zakupie innowacyjnych urządzeń, maszyn i sprzętu w tym do:
 • Laboratorium szybkiego prototypowania;
 • Laboratorium zaawansowanych technologii pomiarowych;
 • Laboratorium technik hydrostrumieniowych;
 • Laboratorium technik laserowych i spawalnictwa;
 • Laboratorium technologii wytwarzania;
c) Przeprowadzeniu szkoleń dla osób obsługujących innowacyjne urządzenia; d) Promocji projektu;
e) Zakup wyposażenia technicznego biur;
f) Prace związane z infrastrukturą techniczną przystosowującą obiekty do działalności Centrum.
Bezpośrednim celem Projektu pt. "Regionalne Centrum Badawczo - Rozwojowe" jest zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do innowacyjnych urządzeń badawczych, których brak w tym regionie Polski i tym bardziej województwa. Realizacja tego celu następować będzie poprzez utworzenie w Wałczu bazy służącej do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych na rzecz regionalnego przemysłu w tym również przedsiębiorców.
Projekty Indywidualne to przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Umieszczenie ich na w/w liście stanowi alternatywny dla konkursu tryb wyboru projektów finansowanych w ramach RPO WZ. Projekty te nie konkurują bowiem o środki z pozostałymi projektami, jak to ma miejsce w procedurze konkursowej. Z projektami zaproponowanymi do umieszczenia na liście projektów indywidualnych zapoznać się można na stronie www.rpo.wzp.pl.


     
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Związku Sybiraków w Wałczu.

Na zaproszenie Zarządu Koła na zebraniu gościli przedstawiciele Powiatu Wałeckiego, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.
Podczas spotkania członkowie Koła ocenili dotychczasową pracę Zarządu Koła i wybrali nowe władze. Funkcję Prezesa nadal będzie pełnił Robert Karbowniczek, Wiceprezesa Teresa Szrajber, Sekretarza Bolesław Piotrowski, Skarbnika Alicja Utkin, oraz członków Zarządu: Janina Jakubowska, Józefa Jankowska oraz Bogumiła Kisilewicz.
Zebranie było również okazją do wręczenia wyróżnień. W imieniu Starosty Wałeckiego listy gratulacyjne dla Roberta Karbowniczka, Bolesława Piotrowskiego i ks. Prałata dr Romualda Kunickiego wręczył Sekretarz Powiatu.


     
Dobry klimat dla rodziny

Z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w miejscowości Banie w powiecie gryfińskim w dniu 2 sierpnia 2013 r. odbyło się spotkanie z zachodniopomorskimi samorządowcami pn. "Dobry klimat dla rodziny na Pomorzu Zachodnim", w którym wzięli udział Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz przedstawił cel samorządowego spotkania, którym było pokazanie rodziny w centrum zainteresowania. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja pt. "Rodzina w województwie zachodniopomorskim" przedstawiona przez Annę Mieczkowską, Członka Zarządu Województwa. Omówiła ona specyfikę ekonomiczną, społeczną i demograficzną regionu. Połowa z zachodniopomorskich powiatów boryka się z problemami rozwojowymi. Pani Marszałek zwróciła uwagę na coraz wyższy odsetek ślubów cywilnych, a spadek wyznaniowych. W jej opinii postępująca sekularyzacja odbija się na życiu rodziny. Świadczy o tym choćby statystyka rozwodów, niemal połowa małżeństw w naszym regionie kończy się rozwodem. Pomorze Zachodnie staje też przed problemem podniesienia dzietności. Ponad połowa małżeństw posiada tylko jedno dziecko, jedynie 14 proc. ma troje i więcej. W ostatniej dekadzie zwiększył się ponadto procent urodzeń pozamałżeńskich, od 2006 r. w miastach utrzymuje się na tym samym poziomie, ale dynamicznie wzrasta na wsiach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dyskutowano o możliwościach poprawy kondycji rodziny i demograficznej sytuacji regionu. Omawiano trzy obszary podejmowanych działań dotyczących wzmocnienia zachodniopomorskiej rodziny. W zakres pierwszego z nich wchodzą: profilaktyka problemów małżeńskich i rodzinnych, drugi obszar to świadczenie wprost wsparcia rodzinom znajdującym się na marginesie ekonomicznym, zaś trzeci obszar działań adresowany jest do wszystkich rodzin, które decydują się na posiadanie dużej rodziny. Rozmawiano o rozwiązaniach systemowych, z których niektóre to m.in. ulgi z tytułu opłat komunalnych, ulgi edukacyjne celowane na żłobki i przedszkola, a także stypendia dla dzieci i młodzieży.
Prezydent Komorowski przypomniał, że rodzina jest źródłem wsparcia dla wielu Polaków. Dlatego trzeba podejmować wysiłek na rzecz wspierania rodzin, które relatywnie dobrze sobie radzą, wychowując dzieci własnymi siłami. Prezydent stwierdził, że będzie zmierzał do stworzenia ulg podatkowych, bo to jest gigantyczna inwestycja w przyszłość.
Akcentem końcowym spotkania samorządowców w Baniach było podpisanie Listu intencyjnego w sprawie utworzenia Regionalnej Sieci Wsparcia Dużej Rodziny, którego jednym z dziewięciu sygnatariuszy był Starosta Wałecki.
Po spotkaniu Starosta Wałecki wziął udział w uroczystym lunchu z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który odbył się w hotelu Villa Park w Goleniowie.


     
Powiat herbatą z lipy drobnolistnej płynący
Powiat Wałecki


Powiat Wałecki i jego "Dobry klimat" najlepiej reprezentują jego mieszkańcy poprzez swoje zaangażowanie i przywiązanie do niego. Rodzina Państwa Przyweckich z Ostrowca - Andrzej, Barbara i Kalina szczególnie mocno doceniła walory środowiskowe, bogactwo wałeckiej flory zgłaszając swój unikalny napar z lipy drobnolistnej do Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" organizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Dnia 30.07.2013 r. Starosta Bogdan Wankiewicz miał przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym w Wałczu pomysłodawcę herbaty Pana Andrzeja Przyweckiego i posmakować wyjątkowych walorów napoju. Szczególnie docenił zdobyte wyróżnienie w Konkursie podkreślając jego ogromne znaczenie dla naszego regionu.
Powiat Wałecki

Starosta z przyjemnością wysłuchał o specyficznych wartościach naparu o kolorze złotym, przejrzystym, o różnych odcieniach, orzeźwiającym smaku i aromatycznym zapachu, bogatym w witaminy np. PP. Efekt został osiągnięty dzięki wybitnie czystemu środowisku naturalnemu naszego powiatu oraz ciężkiej pracy Państwa Przyweckich w procesie wytwarzania produktu. Produkt regionalny - Herbata z lipy drobnolistnej stanowi wspaniałą wizytówkę powiatu, jako miejsca naturalnego, zielonego, w którym z powodzeniem powstają produkty wysokowartościowe dla ludzkiego zdrowia.
Mieszkańcom Powiatu życzymy dużo zdrowia i przyjemności z picia herbaty Państwa Przyweckich.


     
Dni Człopy

W dniach 26 - 27 lipca 2013 r. na stadionie miejskim w Człopie odbyła się tegoroczna edycja "Dni Człopy".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obchody zainaugurował Burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Sawczyszyn. W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości w tym Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Senator RP Grażyna Anna Sztark oraz inni przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych.
Nie zabrakło licznych atrakcji takich jak koncerty, występy kabaretowe oraz konkursy z nagrodami. Zwieńczeniem całej imprezy był pokaz laserowy, który wzbudził duże zainteresowanie wśród przybyłych mieszkańców. Impreza zakończyła się jak co roku wielkim sukcesem.


     
Święto Policji w Wałczu

Dzień 23 lipca 2013 r. był bardzo szczególny ze względu na obchodzone uroczystości z okazji Święta Policji w Powiecie Wałeckim, w którym uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji w tym Starostwa Powiatowego w Wałczu w osobach - Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza, Sekretarza Powiatu - Zbigniewa Wolnego, Przewodniczącego Rady Powiatu - Bogdana Białasa oraz Dyrektora PCPR Bożeny Terefenko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wyróżnienia i gratulacje policjantom powiatu wręczał I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka oraz Komendant Powiatowy Policji w Wałczu podinsp. Jacek Cegieła.
Starosta Wałecki z okazji Święta Policji wyróżnił listami gratulacyjnymi i pięknymi albumami policjantów: sierż. Waldemara Baszczyna - Referenta Zespołu ds. Wykroczeń i Organizacji Służby KPP Wałcz, st. asp. Marcina Budę - Detektywa Wydziału Kryminalnego p.o. Asystenta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz mł. asp. Adriana Juszkiewicza - Detektywa Wydziału Kryminalnego.
Na ręce Komendanta Powiatowego Policji podinspektora Jacka Cegieły Starosta złożył specjalne gratulacje wraz z okolicznościowym upominkiem.
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w swojej wypowiedzi złożył podziękowania wszystkim Policjantom i Policjantkom Powiatu Wałeckiego za ogromny trud włożony w pracę na rzecz społeczności lokalnej, bezpieczne ulice i profesjonalizm w każdym wykonywanym działaniu. Podkreślił również istotę komfortu pracy policjantów powiatu, który przyszłości zostanie poprawiony, dzięki budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej w Wałczu. Do tej wypowiedzi pozytywnie ustosunkował się I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie - insp. Jan Pytka.
Wszystkim policjantom i policjantkom Powiatu Wałeckiego i ich Rodzinom życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.


     
Podpisano aneks do porozumienia

W dniu 15 lipca 2013 r. podpisano aneks do porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającej na przebudowie drogi powiatowej Rzeczyca - Wrzosy. Porozumienie zawarto pomiędzy Powiatem Wałeckim, Olsztyńskimi Kopalniami Surowców Mineralnych i Gminą Tuczno. Realizacja inwestycji została zaplanowana na 2014 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dni Tuczna 2013

Tegoroczne Dni Tuczna, które odbywały się 13 i 14 lipca na stadionie sportowym w Tucznie cieszyły wyjątkowym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu, turystów i przyjezdnych. Wydarzenie wspierały władze samorządowe Powiatu Wałeckiego w osobach: Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza oraz Wicestarosty Wałeckiego Jerzego Goszczyńskiego.

Podczas pierwszego dnia tj. 13 lipca zorganizowano wiele koncertów zespołów m.in.: Nadmiar, El Te De oraz występ Anny Stachowiak. Gwiazdą wieczoru był zespół Weekend. W dniu tym było również wiele innych atrakcji i konkursów dla dorosłych i dzieci. Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Drugi dzień 14 lipca był Świętem Puszczy Drawskiej oraz Pojezierza Wałeckiego. Zorganizowano konkurs drwali o złotą sosnę - Tuczno 2013 oraz prezentowano i promowano walory turystyczne sołectw gminy Tuczno. Gwiazdą wieczoru był Zespół VERBA.
Dużym zainteresowaniem cieszył się namiot Starostwa Powiatowego w Wałczu, w którym pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju - Mariusz Mróz, Marcin Rosiński i Katarzyna Orfin - udzielali informacji między innymi nt. atrakcyjności turystycznej Powiatu i jego "Dobrego Klimatu".


     
"Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I"
Powiat Wałecki


Dnia 12 lipca 2013 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Usprawnienie zarządzania energia poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po były Szpitalu Powiatowym - etap I" realizowanego przez Powiat Wałecki. .

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej.

W ramach zadania wykonano następujące prace:
 • ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów);
 • wymiana stolarki okiennej;
 • modernizacja instalacji c.o., c.w.u.;
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
 • modernizacja instalacji wentylacji;
 • likwidacja kotłowni gazowej, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • całkowita wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do potrzeb i ilości opraw oraz zasad bezpieczeństwa
W odbiorze uczestniczyli:
- Starosta pan Bogdan Wankiewicz
- Wicestarosta Jerzy Goszczyński,
- Członek Zarządu pan Tadeusz Łożecki,
- Sekretarz pan Zbigniew Wolny,

Firma, która wykonywała roboty budowlane to: Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński, ul. Reymonta 8h/8, 64 - 800 Chodzież.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Uroczystość wręczenia dyplomów 2013.
Powiat Wałecki


Dnia 12 lipca 2013 r. odbyła się Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu i Uniwersytetu Szczecińskiego - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałczu.

W uroczystości udział wzięli Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu - Zbigniew Wolny oraz Bogdan Białas - Przewodniczący Rady Powiatu. Przedstawiciele Powiatu złożyli serdeczne gratulacje wszystkim Absolwentom wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Starostów Powiatów

Dnia 8 lipca 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Bornem Sulinowie.
     
Konwent Starostów Powiatów

Dnia 8 lipca 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Bornem Sulinowie.

Na Konwencie omawiano m.in. warunki udziału powiatów w projekcie "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII