POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
XXXII sesja Rady Powiatu

W dniu 30 grudnia 2013 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2014 rok,
 • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2014-2031,
 • zmieniającej uchwałę Nr XXVII/228/2006 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu,
 • zmieniającej uchwałę Nr XXI/158/2013 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku,
 • ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących etat łączony w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałecki,
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wałczu,
 • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu,
 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu.
Rada Powiatu przyjęła m.in. informacje:
 • Wojewody Zachodniopomorskiego na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych,
 • Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu na temat przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.


     
Spotkanie wigilijne w KP PSP w Wałczu

W dniu 20 grudnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wigilia w WTZ w Wałczu

W dniu 20 grudnia 2013 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Sekretarz w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego przekazał kierownictwu, instruktorom, podopiecznym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia świąteczno - noworoczne., do których przyłączyła się również Jadwiga Kosidło Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

W dniu 18 grudnia w Goleniowie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego połączone ze spotkaniem opłatkowym strażaków, w którym uczestniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Stanisław Dycha.
W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Mićko Wicewojewoda Zachodniopomorski, Anna Mieczkowska członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, nadbryg. Henryk Cegiełka - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, Tomasz Stanisławski - Starosta Goleniowski, Prezesi Oddziałów Powiatowych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu województwa, ks. Kapelan Wojewódzki Strażaków mł. bryg. Ryszard Szczygieł oraz ks. kapelan Jan Jeremak.
Podczas obrad członkowie prezydium i zarządu podjęli szereg uchwał związanych z działalnością Oddziału Wojewódzkiego w 2014 roku i tak miedzy innymi: przyjęte zostały plany pracy, zatwierdzony Kalendarz Imprez Programowych, zatwierdzono zasady przyznawania dopłat w 2014 roku, uzupełnione zostały składy komisji problemowych. Ważną uchwałą podjętą przez zarząd była uchwała w sprawie uzupełnienia składu zarządu, członkowie zatwierdzili powołanie w skład zarządu oddziału wojewódzkiego druhny Anny Mieczkowskiej przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego oraz druha Andrzeja Rachalewskiego przedstawiciela powiatu kołobrzeskiego.
Po części uchwałodawczej uczestnicy spotkania poruszyli szereg problemów nurtujących środowisko strażackie, a wśród nich miedzy innymi: wysokość kwot przekazanych przez podatników w ramach akcji 1%, wysokość środków pozyskanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2013 na zakup samochodów pożarniczych, ożywiona dyskusja ukierunkowana była nad przyszłym podziałem środków finansowych skierowanych z różnych źródeł na pomoc w zakupie sprzętu i pojazdów pożarniczych na cele OSP. Druhna Anna Mieczkowska przedstawiła informację nt. Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 woj. zachodniopomorskiego w założeniach, którego otwierają się nowe możliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych jako beneficjentów programu.
Nadbryg. Henryk Cegiełka podziękował strażakom PSP I OSP za bardzo duże zaangażowanie w akcjach ratowniczych podczas orkanu "Ksawery", druh. Jerzy Bartnik przedstawił sytuację strażaka z powiatu kołobrzeskiego, który ubiega się o świadczenia za uszczerbek poniesiony w wyniku wypadku jakiemu uległ w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP druh Stanisław Kopeć przedstawił informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Jan Sachs poinformował, że WFOŚiGW zaplanował kwotę 1 miliona zł w 2014 roku, które będą przeznaczone na pomoc przy zakupie samochodów i sprzętu pogrupowanego osp w pakiety.
Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy spotkali się na spotkaniu opłatkowym.


     
Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

17 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, odbyło się posiedzenie dwóch grup (doradczej i sterującej) w ramach projektu "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego".

Dla przypomnienia "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego" - to projekt pilotażowy nowych rozwiązań w kształceniu zawodowym, który realizowany jest w powiecie wałeckim.
Spotkanie prowadził Jarema Piekutowski ze Szczecina. Posiedzenie stanowiło podsumowanie i omówienie zrealizowanych w 2013 roku działań. Oprócz cyklicznych spotkań obu grup - kwartalnie Doradczej i comiesięcznej - Sterującej, opracowane zostały cele główne i szczegółowe powstającej Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego, potrzeby i zadania szkolenia w zawodach. Uruchomiono także stronę internetową: http://platforma-zawodowa.pl, na której udostępniane są informacje działów projekcie oraz przede wszystkim - oferty pracy, porady prawne, baza szkół zawodowych i pracodawców.
W ramach projektu przeprowadzono także cykl szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach - wzięło w nich udział 120 osób oraz nauczycieli i przedstawicieli instytucji samorządowych i rynku pracy - 36 osób. Następne spotkanie w projekcie odbędzie się 21 stycznia 2014 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie dot. lasów niepaństwowych

W dniu 17 grudnia 2013 roku, w sali Narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się coroczne spotkanie Starosty Wałeckiego z Nadleśniczymi Nadleśnictw: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Płytnica, celem omówienia problematyki prowadzenia nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz spraw bieżących.

Mając na uwadze treść zawartych porozumień Starosty Wałeckiego z Nadleśniczymi w sprawie powierzenia wybranych zadań i czynności należących do właściwości Starosty z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ustalono stawki na rok 2014 z tytułu prowadzenia nadzoru.
Ponadto w trakcie spotkania poruszono sprawę planowanych inwestycji drogowych, planów zadań ochronnych dla terenów objętych ochroną w ramach Natury 2000 oraz nowych planów urządzenia lasów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wigilijne posiedzenie

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 16 grudnia 2013 r. odbyło się wigilie posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu, które odbyło się w parafii pw. św. Antoniego w Wałczu.

Podczas spotkania w gronie OSP powitano nowego Kapelana ZOP ZOSP RP, którym został Marek Metelica gwardian i proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu. Z tej okazji Starosta Wałecki wręczył dla nowego kapelana pamiątkowy grawerton.
Podczas posiedzenia omówiono sprawy finansowe Oddziału Powiatowego oraz podjęto uchwały w sprawie zrzeczenia się 5% środków zebranych w ramach akcji "1% podatku dla Związku OSP RP" na rzecz jednostek wskazanych przez podatników.


     
Podpisanie umowy partnerskiej

W obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Andrzeja Przywody Dyrektora Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w dniu 16 grudnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta podpisali umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. "Najlepszy w zawodzie" (PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Założone w projekcie podjęcie działań systemowych ma za cel poszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu, dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców oraz modernizację technologiczną szkoły, co zwiększy zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia. W projekcie wsparciem zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu uczący się w klasach I - IV na kierunkach kształcenia związanych z mechatroniką i obróbką metali. Udział w projekcie pozwoli nabyć umiejętności dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, zgodnie z inteligentną specjalizacją w sektorze przemysłu metalowo - maszynowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach projektu sfinansowany zostanie m.in.:
 • zakup frezarki CNC,
 • zakup tokarki CNC,
 • zakup poradników dla młodzieży,
 • zakup oprogramowania symulacyjnego,
 • zakup przyrządów pomiarowych,
 • zakup tablic multimedialnych, rzutnika i oprogramowania graficznego,
 • doposażenie pracowni mechatroniki,
 • zakup książek, podręczników dla uczestników projektu,
Projekt przewiduje również m.in.:
 • zatrudnienie trenerów - nauczycieli dla poszczególnych zadań (zawodów),
 • opracowanie programów staży, opłaty za egzaminy,
 • wydanie książeczki i certyfikatu dla poszczególnych zawodów,
 • stypendia stażowe,
 • koszty dojazdu na kurs, na staż, obiady, wyżywienie,
 • wynagrodzenie koordynatora projektu jego asystenta oraz doradcy zawodowego.
Podniesienie oferty dydaktycznej pozwoli uczniom, biorącym udział w projekcie, nabyć umiejętności przystosowane do najnowszych technologii na rynku pracy (np. operator obrabiarek CNC), a co za tym idzie zwiększy się możliwość znalezienia zatrudnienia. Realizacja projektu ma na celu również zwiększyć popularność wyboru kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej. Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji uczniów szkoły zawodowej i technikum Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu poprzez zmodernizowanie obecnej bazy i oferty programowej tej szkoły, a co za tym idzie stworzenie lepszych możliwości na rozpoczęcie życia zawodowego dla uczniów, ugruntowanie i poszerzenie ich kwalifikacji zawodowych dzięki stażom odbywanym w firmach branży metalowej i metalurgicznej na terenie powiatu wałeckiego i regionie.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten będzie realizowany w terminie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r. w partnerstwie, którego Liderem będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Koszt całkowity projektu wyniesie ok. 1345645,00 zł, w tym 15% wkład własny niepieniężny, który obejmował będzie m.in. zabezpieczenie lokalowe, materiały dydaktyczne, materiały spawalnicze, materiały do toczenia i frezowania itp.


     
Spotkanie członków "Klastra Metalowego Metalika"

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 12 grudnia 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klastra Metalowego "Metalika".

Podczas spotkania odbyła się prezentacja nowych członków Klastra, do którego dołączyły firmy: ZTUH "ALBOR" w Wałczu, "METALPLAST KARO" ZŁOTÓW S.A., "KONICA MINOLTA" BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o., "KUCA" Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, SIG w Wałczu oraz ZNiMR w Wałczu.

Ponadto podczas spotkania rozmawiano na temat:
 • Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowe w PWSZ Wałcz,
 • misji zagranicznych KLASTRA - Eisenhuttenstadt 2013,
 • stronie internetowej dla Klastra Metalowego Metalika,
 • Smart specialization - inteligentnych specjalizacji.
Na zakończenie nie zabrakło również świątecznych i noworocznych życzeń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przypomnijmy, klastry, to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. Aby zapewniony został ponadregionalny charakter klastra w projekcie muszą uczestniczyć również zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa z innych regionów. Przed przedsiębiorcami oraz instytucjami z otoczenia biznesu z terenu powiatu wałeckiego jest nowa szansa na rozwój i pozyskanie środków UE.


     
Kolacja Wigilijna
Powiat Wałecki


W dniu 12 grudnia 2013 r. członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Wałczu zorganizowali kolację wigilijną, która odbyła się w siedzibie stowarzyszenia w budynku Przychodni Rejowej w Wałczu.

Obecny na spotkaniu opłatkowym Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu złożył w imieniu Zarządu Powiatu wszystkim członkom Stowarzyszenia serdeczne życzenia świąteczne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Oddając krew - darujesz życie"

Powiat Wałecki
Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Wałcz uroczysta Akademia z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Wałecki Klub honorowych dawców krwi zrzesza 12 członków a także ok. 20 wolontariuszy wspierających jego działalność. Oprócz honorowych dawców, krew oddają także krwiodawcy nie będący ani członkami oraz wolontariuszami klubu. "Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy krwiodawcom zrzeszonym w Polskim Czerwonym Krzyżu od ponad 50 lat. PCK zajmuje się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa i jego znaczenia w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
W 2013 roku członkowie klubu krwiodawców brali udział w wielu akcjach organizowanych przez PCK w Wałczu w tym m.in.:
 • konkurs literacki dotyczący krwi i honorowego krwiodawstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • konkurs dla honorowych dawców krwi "Wakacyjna kropla krwi",
 • konkurs multimedialny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o tematyce krwiodawstwa,
 • konkurs wiedzy o krwi i honorowym krwiodawstwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


     
Spotkanie opłatkowe Związku Niewidomych w Wałczu

W dniu 12 grudnia 2013 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli uroczystym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Wałeckie Koło Polskiego Związku Niewidomych, które odbyło się w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wicestarosta przekazał w imieniu Zarządu Powiatu serdeczne życzenia dla wszystkich członków zrzeszonych w Wałeckim Kole Polskiego Związku Niewidomych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dnia 12 grudnia 2013 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Członkowie PZZK wysłuchali informacji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu dotyczącej aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim. Informację przedstawił podinsp. Jacek Cegieła. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w bryg. Kazimierz Maciejewski przedstawił informację dotyczącą aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie Wałeckim.
W trakcie posiedzenia oceniono stan gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa z terenu powiatu wałeckiego do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi. Wszystkie gminy z terenu powiatu wałeckiego przedstawiły meldunki gotowości do likwidacji skutków ewentualnych zagrożeń warunkami zimowymi.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał oceny podjętych działań związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jakie wystąpiły na terenie powiatu wałeckiego w dniach 5 - 7 grudnia 2013 r.


     
Wizyta przedstawicieli z Gminy Pinow (Niemcy)

W dniu 11 grudnia 2013 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz reprezentował władze samorządowe powiatu podczas oficjalnej wizyty delegacji przedstawicieli samorządów z Gminy Pinow (Niemcy), która odbyła się w Urzędzie Gminy Wałcz.

W spotkaniu uczestniczyli: Detlef Krause Dyrektor Urzędu Oder-Welse i Przewodniczący "Transgranicznego Planu Działania" w Pinow, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Krystyna Światowa Sekretarz Gminy Wałcz, Jan Kurowski Przewodniczący Rady Gminy Wałcz, Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Katarzyna Gerwatowska - koordynator Projektów w Urzędzie Oder-Welse i Martin Crull - Manager "Planu Działania" - biuro rozwoju regionalnego w Pinow.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania rozmawiano na temat partnerskiej współpracy w kontekście polsko - niemieckiego programu INTERREG VA 2014-2020 (Europejska Współpraca Terytorialna, współpraca transgraniczna krajów związkowych Meklemburgia -Pomorze Przednie, Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej - Województwo Zachodniopomorskie). Rozmawiano na temat ewentualnych możliwości wykorzystania środków z w/w programu na opracowanie koncepcji budowy wspólnych szlaków turystycznych oraz wymiany doświadczeń w szkolnictwie, szczególnie zawodowym oraz wymiany młodzieży, która mogłaby wyjeżdżać na praktyki i poznawać nowe technologie. Wstępnie ustalono, że wszelkie podejmowane w tym zakresie kroki koordynować będą ze strony polskiej Roman Wiśniewski, a ze strony niemieckiej Katarzyna Gerwatowska.


     
Spotkanie przedstawicieli partnerskich powiatów

Dnia 6 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerskich powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego i wałeckiego, którego celem było podsumowanie współpracy w roku 2013 i planów na 2014.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat czarnkowsko - trzcianecki reprezentował wicestarosta Tadeusz Teterus, strzelecko - drezdenecki - wicestarosta Wiesław Pietruszak, a wałecki wicestarosta Jerzy Goszczyński i Roman Wiśniewski. Ze względu na złą pogodę nie dojechał do Wałcza przedstawiciel powiatu gorzowskiego.
Ustalono, że tegoroczne "Spotkania na miedzy" odbędą się w czerwcu 2014 r. w powiecie strzelecko - drezdeneckim, natomiast powiat wałecki będzie organizatorem w 2014 r. wspólnego międzypowiatowego Spotkania Artystycznego Osób Niepełnosprawnych "Con Anima". Podjęto również prace nad organizacją spotkania przewodniczących rad powiatów, zarządów powiatów, parlamentarzystów, wojewodów i marszałków województw, które odbędzie się w dniu 30-31 stycznia 2014 r. w powiecie wałeckim. Celem spotkania, którego gospodarzem będzie Powiat Wałecki jest podsumowanie stopnia realizacji porozumień podpisanych podczas wspólnego posiedzenia, które odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2013 r. w Przyłęsku k. Strzelec Krajeńskich.


     
Otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy w Wałczu
Powiat Wałecki

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy w Wałczu.

PPP prowadzi projekt "OHP jako realizator usług rynku pracy", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest m.in. stworzenie warunków ułatwiających młodzieży dostęp do usług poradnictwa i informacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy.
Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Wałczu jest miejscem, w którym młoda osoba myśląca o swojej przyszłości będzie mogła skorzystać z usług doradcy zawodowego i pośrednika pracy, dowiedzieć się, jak poruszać się po rynku pracy, jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą, jakich szkół szukać, jaki zawód wybrać, by znaleźć pracę. Pośrednik pracy pozyskuje i upowszechnia oferty pracy, udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze złożoną ofertą pracy. Inicjuje i organizuje kontakty osób bezrobotnych z pracodawcami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ważnym elementem pomocy poszukującym pracy będzie kierowanie bezrobotnych do pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną. Zainteresowani zostaną poinformowani o przysługujących im prawach i obowiązkach.
PPP zajmować się będzie również organizacją giełd pracy, informowaniem bezrobotnych i innych osób oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach. Jednostki OHP współdziałają również z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach zatrudnienia i szkoleniach.
Punkt Pośrednictwa Pracy kieruje swoje usługi przede wszystkim do młodzieży w wieku 15-25 lat, mieszkającej na terenie powiatu wałeckiego. PPP będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.


     
Mikołajkowa prezentacja Klubu Orzeł 2010 Wałcz

Z udziałem Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 3 grudnia 2012 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Mikołajkowa Prezentacja Zawodniczek i Zawodników Klubu Orzeł 2010 Wałcz.

W programie uroczystości było m.in. wręczenie pucharu i medali za V miejsce Mistrzostw Polski Młodziczek, prezentacja dzieci trenujących w Klubie Orzeł 2010 Wałcz oraz pokaz tegorocznych osiągnięć poszczególnych zespołów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci i ich rodziców. Po prezentacji odbyło się wspólne spotkanie oraz słodki poczęstunek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego"

Dnia 3 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej w projekcie pn. "Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego".

Po krótkim omówieniu dotychczasowych działań - ze szczególnym zwróceniem uwagi na wcześniej określone cele i zadania - prowadzący zebranie Jarema Piekutowski - zaproponował zebranym pracę warsztatową w trzech grupach. Ich zadaniem było zaprojektowanie konkretnych działań - w stosunku do wybranych obszarów, między innymi np. - popularyzacji szkolnictwa zawodowego, czy też rozwój aktualnie realizowanych i wdrażanie nowych kierunków kształcenia w wałeckich szkołach ponadgimnazjalnych (zawodowych i technicznych). Prace prowadzone były zgodnie ze wszelkimi wymogami, które mają zastosowanie przy pisaniu konkretnych wniosków. Określano więc obszary, zadania i konkretne działania, łącznie z harmonogramem ich realizacji oraz budżetem. Pomysły (bardzo ciekawe i twórcze) zostaną wykorzystane w budowanej Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wałeckim, która jest już w trakcie pisania. Rezultatem prac będą więc także gotowe projekty, które będzie można realizować po wprowadzeniu nowej perspektywy finansowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W pracach Grupy uczestniczyli między innymi: Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Tadeusz Łożecki Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wanda Grochowska, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Zbigniew Wolny, prezes Wałeckiego Oddziału Północnozachodniej Izby Gospodarczej Lidia Piestrzeniewicz, prezes Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Roman Wiśniewski oraz dyrektorzy szkół gimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodach.
Rolę gospodarza pełnił Marek Syrnyk dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu.


     
Wigilijne spotkanie

W dniu 2 grudnia 2013 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się coroczne spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Przy tej okazji nie zabrakło życzeń świątecznych dla wszystkich podopiecznych oraz ich rodzin, które złożyli Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz w imieniu władz powiatu Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. Były piękne występy, pyszny poczęstunek i oczywiście MIKOŁAJ!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dzień Pracownika Socjalnego

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 21 listopada 2013 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu świętowali Dzień Pracownika Socjalnego.

Pani Bożena Terefenko Dyrektor PCPR podziękowała wszystkim pracownikom za współpracę oraz poświęcenie w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałeckiego.
W podziękowaniu za zaangażowanie i wniesiony wkład w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych oraz pełną poświęcenia pracę na rzecz ludzi potrzebujących pomocy przedstawiciele władz powiatu przekazali listy gratulacyjne Starosty Wałeckiego dla pracowników PCPR w Wałczu: Teresy Biniek Specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej, Izabeli Gabrysiak Starszego pracownika socjalnego, Anety Rudnickiej Koordynatora projektów unijnych, Katarzyny Wierzbińskiej Psychologa i Katarzyny Jagusiak Referenta ds. księgowości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Mobilne stanowisko ZIP ponownie w Wałczu

W związku z tym, że zainteresowanie założeniem konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) było w naszym powiecie bardzo duże, Starosta Wałecki ponownie zaprosił w dniu 20 listopada br. do Wałcza przedstawicieli NFZ ze Szczecina.

Mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) działał w Starostwie Powiatowym od godz. 11.00 do 17.00. Mając dostęp do konta w ZIP i internet, można w każdej chwili:
 • sprawdzić czy system eWUŚ potwierdza w danym dniu nasze prawo do świadczeń,
 • obejrzeć swoją historię korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ,
 • zobaczyć gdzie i kiedy leczyliśmy się od 2008 roku, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano oraz ile to kosztowało,
 • kontrolować, ile pieniędzy wydaje NFZ na konkretne świadczenia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Palenie uzależnia
Powiat Wałecki

Podczas, gdy w Starostwie Powiatowym działał Mobilny punkt (ZIP), Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu zorganizowali stoisko promujące zdrowy tryb życia bez palenia papierosów w związku z przypadającym w dniu 21 listopada Światowym Dniem Rzucania Palenia.

Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki zdrowotne:
 • choroby układu oddechowego - rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, raka płuc, języka, wargi, jamy ustnej, krtani, tarczycy, tchawicy, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę,
 • choroby układu krążenia - chorobę niedokrwienną serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżycę zarostową kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, tętniaka aorty,
 • inne choroby: raka nerki, pęcherza moczowego, przełyku, wrzody żołądka oraz dwunastnicy, przepukliny jelitowe, choroby oczu (katarakt niedowidzenia, degenerację plamkową), impotencję, upośledzenie płodności.
W każdym momencie życia rzucenie palenia zawsze się opłaca!
 • 20 minut po rzuceniu palenia: - spada tempo bicia serca,
 • 8 godzin po rzuceniu palenia: - normalizuje się poziom tlenu,
 • 2 tygodnie do 3 miesięcy po rzuceniu palenia: - poprawia się funkcjonowanie płuc, spada ryzyko zawału,
 • 1 do 9 miesięcy po rzuceniu palenia: - zmniejsza się kaszel i zanika brak tchu,
 • rok po rzuceniu palenia: - spada o połowę ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową,

szczegóły na stronie: http://pssewalcz.pis.gov.pl


     
Szkolenie na temat dawstwa narządów

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w szkoleniu z podstaw dawstwa narządów zorganizowanym w ramach partnerstwa dla transplantacji, które odbyło się w dniu 20 listopada 2013 r. w 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu.

Podczas szkolenia szczegółowo omawiano tematy, które często budzą emocje a wiedza społeczeństwa w tym zakresie jest jeszcze mała:
 • identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów,
 • rozpoznanie śmierci mózgu,
 • opieka nad zmarłym dawcą narządów,
 • rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów,
 • organizacja pobierania i przeszczepiania narządów.


     
Zaproszenie na przedstawienie

Zapraszamy Państwa na Spektakl teatru tańca "Od.nowa." w reżyserii Pauliny Giwer
"Giwer o Tuwimie" premiera 28.11.2013 r. godz. 18.00

Wałeckie Centrum Kultury
Plac Zesłańców Sybiru 3, sala widowiskowa (wstęp wolny)
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Ekologiczny powiat

Gospodarstwo ekologiczne państwa Przyweckich w Ostrowcu (gm. Wałcz) stało się skarbnicą wiedzy dla zwiadowców oraz strzelców wyborowych z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich.

Przez dwa dni żołnierze plutonu rozpoznawczego oraz sekcji strzelców wyborowych szkolili się teoretycznie i praktycznie z zasad przetrwania i bytowania. Zajęcia odbyły się w niecodziennych warunkach - w gospodarstwie ekologicznym państwa Przyweckich. Pan Andrzej Przywecki, właściciel gospodarstwa rolnego, jest miłośnikiem przyrody, znawcą ziół i wojskowości. Jest osobą z ogromnym doświadczeniem przyrodniczym, które jest niezwykle cenne dla zwiadowcy i strzelców wyborowych działających w odosobnieniu od wojsk własnych. Gospodarz zwrócił uwagę żołnierzy na możliwości i ogromne zalety wykorzystania koni w działaniach nieregularnych i partyzanckich. Jak mówił: "Dobrze "ułożony" koń może być świetnym środkiem transportu. Sprawdza się na dużych odległościach. Poza tym nie trzeba martwić się o "paliwo" do niego". Strzelcy konni mieli niecodzienną okazję dosiąść Konika Polskiego, którego pan Andrzej hoduje w swoim gospodarstwie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Żołnierze zapoznali się także z roślinnością, która w skrajnych przypadkach może uratować życie. "Poznaliśmy właściwości takich roślin jak babka szeroko i wąskolistną, krwawnik pospolity, bylice pospolita, a także wiele, wiele innych. Nasz przewodnik wskazał nam również możliwości i zalety wykorzystania terenów bagiennych do zakładania baz i miejsc ukrycia przed ścigającym nas przeciwnikiem. Było to niezwykle cenne doświadczenie" - opowiadał podporucznik Bartosz Siporzyński, dowódca plutonu rozpoznawczego.
Kulminacją szkolenia, a zarazem testem z nabytej wiedzy, była konieczność zorganizowania przeprawy przez rzekę Dobrzycę. W tym celu żołnierze przygotowali most linowy, po którym można było suchą stopą przemieścić się na drugi brzeg. Głównym "budowniczym" był starszy szeregowy Michał Cygan, instruktor wspinaczki z sekcji strzelców wyborowych. Po przeprawie zwiadowcy oraz strzelcy wyborowi założyli bazę przejściową, gdzie bytowali do dnia następnego.
Drugiego dnia strzelcy, pod czujnym okiem Pana Andrzeja, zbierali zioła, a następnie przyrządzali z nich napary gotowe do spożycia. "Najbardziej do gustu przypadał mi napar z pączków sosny" - przyznała plutonowy podchorąży Paulina Wawrzyczny, odbywająca praktyki dowódcze w plutonie rozpoznawczym - "Tego typu szkolenie rozszerza wiedzę żołnierzy oraz pokazuje, jak wiele mogą pozyskać ze środowiska naturalnego." - dodała. "Wielkie podziękowania za wiedzę i czas poświecony Strzelcom 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich, no i oczywiście za pyszny krupnik. Zwiad sto lat" - podziękowali gospodarzowi żołnierze. Było to już trzecie tego typu szkolenie, które strzelcy konni realizowali w gospodarstwie państwa Przyweckich.

     
I Regionalna Konferencja Naukowa

W dniu 15 listopada 2013 r. w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się I Regionalna Konferencja Naukowa pod nazwą "Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków".

Otwarcia konferencji dokonali dyrektor szkoły mgr Waldemar Rogulski oraz kierownik naukowy konferencji, dr Przemysław Bartosik. Spotkanie poprowadził mgr Jarosław Lemański. Wygłoszonych zostało 17 referatów obejmujących historię regionu od czasów najdawniejszych po współczesne.
W konferencji udział wzięli m.in.: Paweł Suski poseł na Sejm RP, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, radni, młodzież szkolna oraz mieszkańcy powiatu wałeckiego.
Współorganizatorem konferencji było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
z okazji "Narodowego Święta Niepodległości"


W dniach 14-15 listopada 2013r. na halach sportowych Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych z okazji "Narodowego Święta Niepodległości".

Turniej odbywał się pod patronatem Starosty Wałeckiego oraz Burmistrza Miasta Wałcz. Organizatorem turnieju był "Wojskowy Klub Łączności i Sportu - SYGNAŁ" reprezentowany przez Prezesa mł. chor. szt. Marka Hejmanowskiego, który w realizacji przedsięwzięcia wspierany był przez Dowódcę 100 batalionu łączności podpułkownika Wiesława Gwoździa, st. chor. szt. Bogusława Tarnowskiego i innych żołnierzy zabezpieczających przebieg imprezy oraz Dowódcę 104 batalionu zabezpieczenia podpułkownika Sławomira Gębarskiego. W czasie oficjalnego otwarcia Turnieju w Gimnazjum nr 2 Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz nawiązał do obchodzonej właśnie 95 rocznicy odzyskania niepodległości podkreślając, iż jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, o którym pamięć winna być podtrzymywana przez wszystkich. Starosta podkreślił, iż integracja środowisk mundurowych straży pożarnej, wojska i policji scala środowisko lokalne oraz wyraził chęć wspierania turnieju w kolejnych latach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki


Dnia 14 listopada 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2014 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2014-2031.


     
Konwent samorządowców Powiatu Wałeckiego

W dniu 12 listopada 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Wałeckiego.

Obradom przewodniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki. W konwencie uczestniczyli: Krzysztof Hara Burmistrza Tuczna, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Z-ca Wójta Gminy Wałcz, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Barbara Sadowska wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Marek Krzyżanowski z Fundacji Rzeczpospolita Polska Nasza oraz pracownicy jednostek powiatowych.
Spotkanie z przedstawicielką Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dotyczyło możliwości utworzenia w Wałczu podmiotów ekonomii społecznej tj. spółdzielni socjalnej oraz zakładu aktywności zawodowej.
Ponadto samorządowcy omawiali realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego" oraz wspólne projekty w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII