POWIAT WAŁECKI


Szukaj słów:

Poprawny CSS!

 Dziś jest 12 Grudzień 2018 r. Imieniny obchodzi: Joanna, Aleksandra, Dagmara


Powiat Wałecki
Powiat Wałecki

 | Ostrzeżenia meteorologiczne |   | Miejsca postoju |  Dane teleadresowe   |  Ogłoszenia   |  Sport  |   news  |   profilaktyka grypy   |   zaszczep siebie i swoich bliskich  |  Podziękowania  |

Badanie opinii przedsiębiorców i inwestorów

                                     


Starosta Wałecki oraz Federacja Zielonych GAJA

zapraszają na seminarium szkoleniowe:

"Ptaki i nietoperze - obowiązki w zakresie ochrony siedlisk
podczas prac remontowo-budowlanych"


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Południowej 10B w Wałczu
- sala audiowizualna w dniu 12 grudnia 2018 (środa)
w godz. 10.15-15.00 Budynek B.
Ilość miejsc: 25
Szczegółowe informacje znajdą Państwo dołączonym Zaproszeniu. Zgłoszenia udziału - na załączonym Formularzu zgłoszeniowym oraz telefonicznie - będą przyjmowane do 10.12.2018 do godz. 16:00

Starosta Wałecki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9, udokumentowanej protokołem Nr DEL-KS 134/2018 z dnia 11 października 2018 roku.

Starosta Wałecki w piśmie z dnia 28 września 2018 roku skierowanym do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wniósł o rozważenie wydania zarządzeń pokontrolnych z wskazaniem terminu ich realizacji lub podjęcia innych działań, mających na celu usunięcie przyczyn zgłaszanych uciążliwości oraz wyraził zaniepokojenie odstępowaniem od ugruntowanej, wieloletniej praktyki wydania zarządzeń pokontrolnych, które stanowiły skuteczny mechanizm interwencyjny, umożliwiający szybkie rozwiązanie zgłaszanych przez społeczeństwo problemów.

W załączeniu skan protokołu Nr DEL-KS 134/2018 z dnia 11 października 2018 roku
Powiat Wałecki


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020OSTRZEŻENIE
przed zażywaniem substancji psychoaktywnych
nieznanego pochodzenia!


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 czerwca 2018 r. doszło do ciężkiego zatrucia kilkunastu osób, z których częœć wymaga leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej.INFORMACJA
DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):
Tel.: 67-250-84-29
e-mail: zk@powiatwalecki.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
8. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem:
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwaZachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł w ramach projektu "Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, ciałem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie współpracy międzysektorowej, uruchomił dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych mechanizm wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu zaprasza do nawiązania współpracy lekarzy posiadających specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z niżej wymienionych dziedzin:
  • ortopedia;
  • neurologia;
  • psychiatria;
  • choroby wewnętrzne;
  • chirurgia;
  • okulistyka;
  • laryngologia.
Ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii i neurologii dziecięcej oraz specjalistów z zakresu autyzmu.

Więcej informacji udzieli Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Katarzyna Dejewska (nr telefonu 67 250 84 70 lub adres e-mail: k.dejewska@powiatwalecki.pl).


Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego

Starosta Wałecki informuje, iż na terenie powiatu wałeckiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

UWAGA!!!

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami firmy
"Nasza S.A."

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wałczu
ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej
"Nasza S.A." z siedzibą w Warszawie.

Praktyki te polegają na podszywaniu się pod pracowników firmy "Orange Polska S.A."

Rzecznik apeluje o rozwagę i ostrożność oraz o czytanie wszystkich stron dokumentów przed ich podpisywaniem. Pokrzywdzonych rzecznik zaprasza do biura mieszczącego się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, znajdującego się przy Al. Zdob. Wału Pomorskiego 54 p. 19, tel. 67 250 84 72 (godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 12.00-15.30,
w środy i piątki od 8.00-12.00)


Powiat Wałecki

Powiat Wałeckistatystyka

Powiat Wałecki


NEWS - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Obwieszczenia
Szkolenia
Apel Starosty Wałeckiego
Linki do stron

Powiat

Wałcz

Media, informacje z powiatu
"Pojezierze Wałeckie"   |    Wałecki Portal Informacyjny   |    "Głos Koszalinski"   |    "Głos Szczecinski"   |    "Głos Pomorza"   |    "Kurier Szczecinski"   |    Strona czasopisma "Ridna Mowa"   |    TV ASTA   |    "Gazeta.pl - Szczecin"   |    Radio - Wałcz   |    www.walczanin.pl   |   


Komunikacja
Rozkład jazdy PKP   |    Rozkład jazdy PKS   |        WTP   |    Leszko Trans   |    Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu   |    PKS Wałcz   |    PKP Piła   |   


Zachodniopomorskie

Samorząd terytorialny
Miasto i Gmina Człopa   |    Miasto i Gmina Mirosławiec   |    Miasto i Gmina Tuczno   |    Miasto Wałcz   |    Gmina Wałcz   |    Biuletyn Informacji Publicznej   |    Przejrzysta Polska   |    Serwis PAP Samorząd   |    Przegląd Komunalny   |    Multimedialna Polska   |    Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości   |    Gmina.pl   |    Gminy.pl   |    Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Renowator   |    Katalog stron   |    ePUAP - portal   |    ePUAP - projekt   |   


Oferty pracy